اشتراک

عادی

ماهیانه

۴۴,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یک ماه به
 
  • مقالات جدید (مطالعه در بستر سایت)
  • فایل‌های دانلود غیررایگان (امکان دانلود)

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

سه ماهه

۱۰۹,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت سه ماه به
 
  • مقالات جدید (مطالعه در بستر سایت)
  • فایل‌های دانلود غیررایگان (امکان دانلود)

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

شش ماهه

۱۹۴,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت شش‌ماه به
 
  • مقالات جدید (مطالعه در بستر سایت)
  • فایل‌های دانلود غیررایگان (امکان دانلود)

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

یک ساله

۲۸۴,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یکسال به
 
  • مقالات جدید غیررایگان (مطالعه در بستر سایت)
  • فایل‌های دانلود غیررایگان (امکان دانلود)
  • ثبت‌نام رایگان در مسابقه ملی فناوری نانو

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.