اشتراک

عادی

ماهیانه

۲۵,۰۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یک ماه به
 • مقالات جدید و غیررایگان
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
 • و آزمون‌های آنلاین غیررایگان
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.
* دوره‌های آموزشی غیرحضوری شامل اشتراک نمی‌شوند.

سه ماهه

۶۰,۰۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت سه ماه به
 • مقالات جدید غیررایگان
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
 • و آزمون‌های آنلاین غیررایگان
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.
* دوره‌های آموزشی غیرحضوری شامل اشتراک نمی‌شوند.

شش ماهه

۱۲۰,۰۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت شش ماه به
 • مقالات جدید غیررایگان
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
 • و آزمون‌های آنلاین غیررایگان
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.
* دوره‌های آموزشی غیرحضوری شامل اشتراک نمی‌شوند.

یک ساله

۲۰۰,۰۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یک سال به
 • مقالات جدید غیررایگان
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
 • و آزمون‌های آنلاین غیررایگان
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.
* دوره‌های آموزشی غیرحضوری شامل اشتراک نمی‌شوند.