نانوزیست حسگرها 1- اصول عملکرد و طبقه‌ بندی

نانوزیست حسگرها 1- اصول عملکرد و طبقه‌ بندی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر زیستی
تراشه Chip
مواد نانوساختار
بیورسپتور
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۳ رای)

نانوزیست حسگرها 1- اصول عملکرد و طبقه‌ بندی


یک حسگر، ابزاری است که برای اندازه‌گیری مستقیم ترکیب آزمایشی (آنالیت) در نمونه به کار رود. در حالت مطلوب، چنین ابزاری قادر به پاسخگوئی پیوسته و برگشت‌پذیر است و نباید به نمونه آسیب برساند. نانوحسگر به سیستمی اطلاق می‌گردد که حداقل یکی از ساختارهای نانو جهت آشکارسازی گازها، مواد شیمیایی، عوامل بیولوژیکی، زمینه‌های الکتریکی، نور، گرما و ... در ساخت آن بکار رفته باشد. استفاده از نانومواد، حساسیت سیستم را بطور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در زیست‌حسگرها جزئی از سیستم که برای اتصال به آنالیت و تشخیص اختصاصی آن بکار می رود، یک عنصر زیستی (مانند رشته DNA، آنتی بادی، آنزیم، سلول کامل ) است. در سری مقالات "نانوزیست حسگرها" انواع مختلف زیست حسگرها (بیوسنسورها) و زیست‌ تراشه‌ها (بیوچیپ‌ها، biochip) (شامل آرایه‌ای از زیست‌حسگرها)، با تاکید بر نقش نانوساختارها، که برای کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی توسعه یافته اند مرور می‌شوند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 1- مقدمه
2- اصول عملکرد زیست حسگرها
3- طبقه بندی بیوسنسورها
3-1- طبقه بندی بر اساس نوع بیورسپتور
3-2- طبقه بندی بر اساس نوع مبدل
4- بیوچیپ‌ها
5- نتیجه گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Mauro Ferrari, Rashid Bashir, Steve Wereley, "Biomolecular Sensing, ProcessingAnalysis", NewYork; London: Springer, volume4, (2006).
۲ - پریناز قدم، زهره جمعه سنگی، "نانوحسگرهای زیستی (نانوبیوسنسورها)"، مجله دنیای نانو، شماره نهم، 31،(1386).
۳ - L.G. Carrascosa, “Nanomechanical biosensors: a new sensing tool”, TrAC Trends in Analytical Chemistry, Vol.25, 3, p.p 196-206, (2006).
۴ - جوزف وانگ، "الکتروشیمی تجزیه"، ترجمه: سید مهدی گلابی، میررضا مجیدی، چاپ دوم، تبریز: دانشگاه تبریز، (1385).
۵ - Abdollah Salimi, “Amperometric detection of nitrite, iodateperiodate at glassy carbon electrode modified with catalasemulti-wall carbon nanotubes”, SensorsActuators, Vol. 123, 1, pp. 530-537, (2007).
۶ - Haipeng Yang, “A high performance glucose biosensor enhanced via nanosized SiO2”, Analytica Chimica Acta, Vol. 554, 1-2, pp. 92-97, (2005).
۷ - . Brian R. Eggins, “CHEMICAL SENSORSBIOSENSORS”, England: John Wiley & Sons; Ltd, (2002).
ارسال نظر