نانوزیست حسگرها 5- زیست حسگرهای نوری بر پایه تشدید پلاسمون‌ های سطحی

نانوزیست حسگرها 5- زیست حسگرهای نوری بر پایه تشدید پلاسمون‌ های سطحی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

رزونانس پلاسمون سطحی
حسگر زیستی
برچسب زنی
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

نانوزیست حسگرها 5- زیست حسگرهای نوری بر پایه تشدید پلاسمون‌ های سطحی

اسپکتروسکوپی بر پایه رزونانس پلاسمون‌های سطحی (SPR:Surface Plasmon Resonance) به عنوان روشی قدرتمند و بی نیاز از برچسب [Label-Free] برای بررسی برهمکنش‌های مولکولی غیرکووالانسی در زمان واقعی [Real-time] و به صورت غیر تهاجمی [Non- invasive] به کار می‌رود. تشدید پلاسمون سطحی، به عنوان یک روش بدون برچسب، برای دستیابی به سیگنال، نیازی به برچسب رنگ یا مواد خاص ندارد. در دو دهه گذشته SPR به طور گسترده در مطالعه برهمکنش‌های غیر کووالانسی پروتئین-DNA، پروتئین-سلول، DNA-RNA، DNA-DNA، پروتئین-پروتئین و... استفاده شده است. طیف سنجی تشدید پلاسمون‌های سطحی می‌تواند در تعیین سینتیک واکنش و غلظت مولکول‌های موجود در نمونه برای واکنش‌های اختصاصی به کار رود. در این مقاله به اصول عملکرد SPR و کاربردهای آن در حوزه حسگری علوم پزشکی اشاره خواهد شد (1). 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- اصول فیزیکی حاکم
 1-2- پدیده بازتاب داخلی کلی (TIR:Total Internal Reflection) و موج‌های فرودی
 2-2- پلاسمون سطحی

 3-2- تشدید پلاسمون‌های سطحی
3- دستگاهوری SPR
4- آماده‌سازی و تثبیت نمونه
5- آنالیز با تکنیک SPR
6- استفاده از نانوذرات طلا در رزونانس پلاسمون‌های سطحی
7- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Bakhtiar R. Surface plasmon resonance spectroscopy: a versatile technique in a biochemist’s toolbox. Journal of Chemical Education. 2012;90(2):203-9
۲ - Clark LC, Lyons C. Electrode systems for continuous monitoring in cardiovascular surgery. Annals of the New York Academy of sciences. 1962;102(1):29-45.
۳ - Li Y, Schluesener HJ, Xu S. Gold nanoparticle-based biosensors. Gold Bulletin. 2010;43(1):29-41
۴ - Wei Q, Li T, Wang G, Li H, Qian Z, Yang M. Fe 3 O 4 nanoparticles-loaded PEG–PLA polymeric vesicles as labels for ultrasensitive immunosensors. Biomaterials. 2010;31(28):7332-9
۵ - Yang M, Li H, Javadi A, Gong S. Multifunctional mesoporous silica nanoparticles as labels for the preparation of ultrasensitive electrochemical immunosensors. Biomaterials. 2010;12)31):6-3281
۶ - Narayanaswamy R, Wolfbeis OS. Optical sensors: industrial environmentaldiagnostic applications: Springer Science & Business Media; 2003
۷ - Moerner W. New directions in single-mole cule imaginganalysis. Proceedings of the 8. National Academy of Sciences. 2007;104(31):12596-602
۸ - Cox WG, Singer VL. Fluorescent DNA hybridization probe preparation using amine modificationreactive dye coupling. Biotechniques. 2004;36(1):114-23
۹ - Tang Y, Zeng X, Liang J. Surface plasmon resonance: An Introduction to a surface spectroscopy technique. Journal of chemical education. 2010;87(7):742-6
ارسال نظر