دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 2

دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

دندریمر
درختسان
مولکول‌های آبشاری
کپسوله شدن
دارو
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 2

در حدود۴۰% از داروهای توسعه یافته جدید توسط صنعت داروسازی رد میشوند وبه دلیل پایین بودن سرعت پخش و دسترسی زیستی به آنها به دلیل انحلال پذیری کم در آب و یا نفوذپذیری پایین از غشاء سلولی، هرگز هیچ منفعتی برای بیمار نخواهندداشت. تکنولوژی های تحویلی جدید مثل نانوساختارها، می توانند در رفع این مشکل کمک کننده باشند. سطوح بالای کنترل بر معماری دندریتیکی(اندازه، دانسیته شاخه هاو عوامل سطح)، دندریمرها را حاملهایی مناسب کرده است. بسیاری از داروهای کوچک تجاری به شیوه های مختلف بر دندریمرها بارگیری شده و برای انواع مختلف تحویل، مناسب سازی شده اند. بخش اعظم این مقاله به این دو مورد اختصاص یافته است.
 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
5- مقدمه
6- مکانیسم های بارگیری دارو در حامل‌های دندریمری
 1-6- کپسوله شدن فیزیکی مولکول‌های دارو
 2-6-  اتصال شیمیایی مولکولهای دارو

 1-2-6- اتصال مستقیم دارو به دندریمر
 2-2-6- اتصال حساس بهpH
 3-2-6-  اتصال حساس به نور
7- دندریمرها ی دارورسان
 1-7- دندریمرها در دارورسانی پوستی
 2-7- دارورسانی دندریمرها از طریق دهان
 3-7-  دندریمرها در دارورسانی چشمی
 4-7- دندریمرها در دارورسانی ریوی
8- دندریمرها در دارورسانی هدف مند
9- دندریمرها برای رهاسازی کنترل شده دارو
10- سایرکاربردهای دندریمرها
11- بحث و نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Dobson, J. Magnetic nanoparticles for drug delivery. willy (11 MAY 2006)
۲ - Kim, J. E., Shin, J. Y. & Cho, M. H. Magnetic nanoparticles: an update of application for drug deliverypossible toxic effects.Archives of Toxicology 86, 685-700, (2012)
۳ - Varadan, V. K., Chen, L. & Xie, J. Nanomedicine : designapplications of magnetic nanomaterials, nanosensorsnanosystems. (Wiley, 2008 )
۴ - Torcilin, V. P. Nanoparticulates as drug carriers. (Imperial CollegePress, 2006)
۵ - Sun, C., Lee, J. S. H. & Zhang, M. Magnetic nanoparticles in MR imagingdrug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews 60, 1252-1265, (2008).
۶ - Veiseh, O., Gunn, J. W. & Zhang, M. Designfabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug deliveryimaging. Advanced Drug Delivery Reviews 62, 284-304 (2010).
ارسال نظر