تولید الکتریسیته از انرژی محیط توسط نانوژنراتور

تولید الکتریسیته از انرژی محیط توسط نانوژنراتور
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

نانوژنراتور
صنعت برق
اکسید روی ZnO
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
مقالات مرتبط

اکسید روی ZnO
کاربرد فناوری نانو در لاستیک خودرو - 1
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲۲,۲۸۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۱۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۵
 
 

تولید الکتریسیته از انرژی محیط توسط نانوژنراتور

گروهی از محققان و پژوهشگران سعی دارند از ارتعاشات و لرزش‌های موجود در محیط زیست استفاده کنند و به‌وسیله نانوژنراتور برای افزاره‌های الکترونیکی‌ای که توان کمی مصرف می‌کنند، منبع انرژی تهیه کنند؛ در این صورت، نیازی به باتری نخواهد بود. ولتاژ و جریان خروجی نانوژنراتور به قدری است که می‌توان آن را برای میکرو/ نانوسیستم‌هایی مانند حسگرهای خودشارژ یا افزاره‌های ریز قابل کاشت در بدن و میکروربات‌ها و نانوربات‌ها به‌کار گرفت. در این مقاله با بیان برخی از دستاوردهای پژوهشگران و آزمایش‌های انجام گرفته، به سازوکار نانوژنراتورها، موارد استفاده آن‌ها، و کاربردهایشان پرداخته می‌شود. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. سازوکار نانوژنراتور
3. روش‌های آزمایش‌شده برای تولیـد الکتریسیته به‌وسیله نانوژنراتور

 1.3. تبدیل انرژی بیومکانیکی به الکتریسیته
 2.3. ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی از چرخ های لاستیکی
 3.3. به دست آوردن برق از راه رفتن
 4.3. استحصال برق از پوشاک با نانوالیاف
 5.3. تولید برق با استفاده از امواج صوتی
 6.3. نانوژنراتور هیبریدی
4. بازده انرژی الکتریکی حاصل از نانوژنراتور
5. نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - M.S. Dresselhaus, I.L. Thomas, Nature, Vol. 414, (2001) 332–337.
۲ - J.L. Kolar, Environmental Quality Management, Vol. 10, (2000) 45–54.
۳ - W. Luther, “Application of Nanotechnologies in the Energy Sector”, HA Hessen Agentur GmbH, (2008).
۴ - S.L. Gillett, “Nanotechnology: clean energyresources for the future”, Foresight Institute, (2002).
۵ - E. Serrano, G. Rus, J. García-Martínez, RenewableSustainable Energy Reviews, Vol. 13, (2009) 2373– 2384.
۶ - C. Xu, Z.L. Wang, Adv. Mater., Vol. 23, (2011) 873–877.
۷ - Z.L. Wang, J. Song, Science, Vol. 312, (2006) 242–246.
۸ - C. Xu, X. Wang, Z.L. Wang, J. Am. Chem. Soc., Vol. 131, (2009) 5866–5872.
۹ - Y. Yang, W. Guo, K.C. Pradel, G. Zhu, Y. Zhou, et. al., Nano lett., Vol. 12, (2012) 2833–2838.
۱۰ - Z.L. Wang, X. Wang, J. Song, J. Liu, Y. Gao, IEEE Pervasive Computing, Vol. 7, (2008) 49–55.
۱۱ - A. Safari, E.K. Akdogan, “Piezoelectricacoustic materials for transducer applications”, Springer, (2008).
۱۲ - A.C. Ugural, S.K. Fenster, “Advanced strengthapplied elasticity”, Prentice Hall, (2003).
۱۳ - D. Damjanovic, Rep. Prog. Phys., Vol. 61, (1998) 1267–1324.
۱۴ - A. Nechibvute, A. Chawanda, P. Luhanga, Smart Materials Research, Vol. 2012 (2012) p. 13.
۱۵ - F.R. Fan, Z.Q. Tian, Z.L. Wang, Nano Energy, Vol. 1, (2012) 328–334.
۱۶ - Z.L. Wang, Adv. Funct. Mater., Vol. 18, (2008) 3553–3567.
۱۷ - P.X. Gao, J. Song, J. Liu, Z.L. Wang, Adv. Mater., Vol. 19, (2007) 67–72.
۱۸ - K.I. Park, M. Lee, Y. Liu, S. Moon, G.T. Hwang, et. al., Adv. Mater., Vol. 24, (2012) 2999–3004.
۱۹ - M.Y. Choi, D. Choi, M.J. Jin, I. Kim, S.H. Kim, et. al., Adv. Mater., Vol. 21, (2009) 2185–2189.
۲۰ - X. Chen, S. Xu, N. Yao, Y. Shi, Nano Lett., Vol. 10, (2010) 2133–2137.
۲۱ - S. Xu, B.J. Hansen, Z.L. Wang, Nature Communications, Vol. 1, (2010) p. 5.
۲۲ - Y.F. Lin, J. Song, Y. Ding, S.Y. Lu, Z.L. Wang, Adv. Mater., Vol. 20, (2008) 3127–3130.
۲۳ - Y.F. Lin, J. Song, Y. Ding, S.Y. Lu, Z.L. Wang, Appl. Phys. Lett., Vol. 92, (2008) 022105-1–3.
۲۴ - K.I. Park, S. Xu, Y. Liu, G.T. Hwang, S.J.L. Kang, et. al., Nano Lett., Vol. 10, (2010) 4939–4943.
۲۵ - Z. Deng, Y. Dai, W. Chen, X. Pei, J. Liao, Nanoscale Res. Lett., Vol. 5, (2010) 1217–1221.
۲۶ - C. Sun, J. Shi, D. J. Bayerl, X. Wang, Energy Environ. Sci., Vol. 4, (2011) 4508–4512.
۲۷ - J. Fang, X. Wang, T. Lin, J. Mater. Chem., Vol. 21, (2011) 11088–11091.
۲۸ - . W.S. Su, Y.F. Chen, C.L. Hsiao, L.W. Tu, Appl. Phys. Lett., Vol. 90, (2007) 063110-1–3.
۲۹ - W. Wu, S. Bai, M. Yuan, Y. Qin, Z.L. Wang, et. al., ACS Nano, Vol. 6, (2012) 6231–6235.
۳۰ - Z. Li, G. Zhu, R. Yang, A.C. Wang, Z.L. Wang, Adv. Mater., Vol. 22, (2010) 2534–2537.
۳۱ - . R. Yang, Y. Qin, C. Li, G. Zhu, Z.L. Wang, Nano Lett., Vol. 9, (2009) 1201–1205.
۳۲ - Y. Hu, C. Xu, Y. Zhang, L. Lin, R.L. Snyder, et. el., Adv. Mater., Vol. 23, (2011) 4068–4071.
۳۳ - L. Lin, Y. Hu, C. Xu, Y. Zhang, R. Zhang, et. al., Nano Energy, (2012) [Online]. Available: http://www.binn.cas.cn/xwzx/kydt/201208/P020120820571605110041.pdf
۳۴ - . X. Xue, S. Wang, W. Guo, Y. Zhang, Z. L. Wang, Nano lett., Vol.12, (2012) 5048–5054.
۳۵ - J. Pu, X. Yan, Y. Jiang, C. Chang, L. Lin, SensorsActuators A, Vol. 164, (2010) 131–136.
۳۶ - L. lin, “Nanogenerator for electric clothing”, presented at the 17th Technical Seminar Series, Singapore, (2010).
۳۷ - X. Wang, J. Song, J. Liu, Z.L. Wang, Science, Vol. 316, (2007) 102–105.
۳۸ - S.N. Cha, J.S. Seo, S.M. Kim, H.J. Kim, Y.J. Park, et. al., Adv. Mater., Vol. 22, (2010) 4726–4730.
۳۹ - B.J. Hansen, Y. Liu, R. Yang, Z.L. Wang, ACS Nano, Vol. 4, (2010) 3647–3652.
۴۰ - J. Chang, M. Dommer, C. Chang, L. Lin, Nano Energy, Vol. 1, (2012) 356–371.
۴۱ - C. Chang, V.H. Tran, J. Wang, Y.K. Fuh, L. Lin, Nano Lett., Vol. 10, (2010) 726–731.
ارسال نظر