توسعه کودهای شیمیایی به‌ صورت نانوکودهای کُندرَها

توسعه کودهای شیمیایی به‌ صورت نانوکودهای کُندرَها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۹,۵۳۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۴۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۹
 
 

توسعه کودهای شیمیایی به‌ صورت نانوکودهای کُندرَها

کشاورزی محور توسعه پایدار بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. نقش حیاتی صنعت کشاورزی در تأمین غذا و تحقق امنیت غذایی، آن را به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور مبدل ساخته است. با توجه به محدودیت منابع آبی، زمین‌های زراعی، انرژی و همچنین افزایش جمعیت، تنها عاملی که می‌تواند کمبودهای ناشی از محدودیت منابع را جبران کند، بهره‌گیری از علوم و فناوری‌های جدید است. فناوری نانو با تولید نسل جدیدی از کودها، تلاش دارد تا میزان کارایی این مواد را افزایش دهد. نانوکودهای کُندرَها از طریق رهایش کنترل‌شده‌ و آرام عناصر غذایی می‌توانند کارآیی مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند. استفاده از نانوذرات زیستی آلی و معدنی به عنوان پوشش کودهای کندرها نقش مهمی در مدیریت بهتر مصرف مواد شیمیایی کشاورزی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش آلودگی زیست‌محیطی خواهد داشت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- کودهای کندرها و سیستم رهایش کنترل شده
3- نانوکودهای کندرها
 1-3- نانوپلیمرهای آلی زیستی
 2-3- نانومواد معدنی طبیعی
 3-3- نانومواد رس-آلی
 4-3- نانوکودها در سیستم‌های رهایش هوشمند
4- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Kottegoda, N., et al., "A green slow-release fertilizer composition based on urea-modified hydroxyapatite nanoparticles encapsulated wood". Current Science(Bangalore). 101(1): pp. 73-78 (2011)
۲ - Ma, Z.-y., et al., "pH-responsive controlled-release fertilizer with water retention via atom transfer radical polymerization of acrylic acid on mussel-inspired initiator". Journal of agriculturalfood chemistry. 61(23): pp. 5474-5482 (2013)
۳ - .محمدجعفر ملکوتی. "توصیه بهینه کود برای محصولات کشاورزی در ایران". چاپ اول. انتشارات مبلغان. 318 صفحه(1393)
۴ - Malakouti, M., et al., "Comparison of completesulfur coated urea fertilizers with pre-plant urea in increasing grain yieldnitrogen use efficiency in wheat". Journal of Agricultural ScienceTechnology. 10: pp. 173-183 (2010)
۵ - Rameshaiah, G.S. JPallavi, "Nano fertilizersnano sensors- An attempt for developing amart agriculture". International Journal of AgricultureCrop Sciences. 5(19): pp. 2229-2232 (2013)
۶ - Subramanian, K.J. Tarafdar, "Prospects of nanotechnology in Indian farming". Indian J. Agric. Sci. 81: pp. 887-893 (2011)
۷ - Zareabyaneh, H.M. "Bayatvarkeshi, Effects of slow-release fertilizers on nitrate leaching, its distribution in soil profile, N-use efficiency,yield in potato crop". Environmental Earth Sciences: pp. 1-9 (2015)
۸ - Campos, E.V.R., et al., "Polysaccharides as safer release systems for agrochemicals. Agronomy for Sustainable Development". 35(1): pp. 47-66 (2015)
۹ - Celsia, A.R.R. Mala, "Fabrication of Nano Structured Slow Release Fertilizer Systemits Influence on GerminationBiochemical Characteristics of Vigna Raidata". International Journal of ChemTech Research. 6(10): pp. 4497-4503 (2014)
۱۰ - Ghormade, V., M.V. Deshpande,K.M. Paknikar, Perspectives for nano-biotechnology enabled protectionnutrition of plants. Biotechnology advances. 29(6): pp. 792-803.(2011)
۱۱ - Corradini, E., M. De Moura,L. Mattoso, "A preliminary study of the incorparation of NPK fertilizer into chitosan nanoparticles". Express Polym. Lett. 4(8): pp. 509-515 (2010)
۱۲ - Oh, J.-M., T.T. Biswick,J.-H. Choy, Layered nanomaterials for green materials. Journal of Materials Chemistry. 19(17): pp. 2553-2563.(2009)
۱۳ - Gouma, P., et al., "Nano-hydroxyapatite—Cellulose acetate composites for growing of bone cells". Materials ScienceEngineering: C. 32(3): pp. 607-612 (2012)
۱۴ - Wijesinghe, W.A. Weerasinghe, "Development of nano fertilizer as slow release fertilizers". SCISCITATOR–2015. 2: pp. 28-29 (2015)
ارسال نظر