10- واکنش های سولوترمال - مسیری اصلی برای سنتز مواد جدید

10- واکنش های سولوترمال - مسیری اصلی برای سنتز مواد جدید
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

محمدرضا لقمان استرکی
( نویسنده )

مسعود صلواتی نیاسری
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۴ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۲,۸۷۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۵۵
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۱
 
 

10- واکنش های سولوترمال - مسیری اصلی برای سنتز مواد جدید

20 سال پس از اولین پیشرفت واکنش‌های سولوترمال، پیگیری پیشرفت‌های آینده و توانمندی‌های این روش، مهم به نظر می‌رسد. در طول 20 سال گذشته، از واکنش‌های سولوترمال برای تهیه میکرو-نانوذرات با مورفولوژی‌های مختلف استفاده شده است. واکنش‌های سولوترمال با شاخص‌های شیمیایی مختلف (ماهیت واکنشگر و حلال) و شاخص‌های ترمودینامیکی (به خصوص دما و فشار) شناخته می‌شوند:
الف) انتخاب ترکیب حلال، حیطه تحقیقاتی جدیدی را برای پایدار کردن طبقات مختلفی از مواد از قبیل آلیاژها، اکسیدها، نیتریدها، سولفیدها و ... بازکرده است؛
ب) شرایط دمایی ملایم که می‌تواند نفوذ شیمیایی و واکنش‌پذیری را بهبود بخشد تا اینکه به تهیه مواد ویژه در مرز بین طبقات مختلف موادی از قبیل مواد آلی (اکسیدها، نیتریدها، هالیدها و غیره) یا آلی-معدنی، معدنی-زیستی کمک کند؛
ج) شرایط فشار بالا، به دلیل انتقال کم انرژی در مقایسه با دما، اجازه می‌دهد که مواد نیمه پایدار نوین (مواد الهام گرفته از زمین یا طبیعت (Geo-inxpired ox bio- inspired) را ایجادکنیم؛
د) به دلیلی اهمیت توسعه تحقیقات پایه‌ای و کاربردهای صنعتی مواد، این مقاله بر توانمندی فرآیند سولوترمال در ساخت مواد، تمرکز می‌کند. 

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:

١ . مقدمه 
2. شاخص‌های اصلی حاکم بر واکنش‌های سولوترمال
1.2. شاخص‌های شیمیایی 
2.2. شاخص‌های ترمودینامیکی 
3. انواع واکنش‌های درگیر در فوایند سولوترمال
4. کاربردهای اصلی فرایند سولوتومال 
5 . توسعه فرایندهای جدید در تهیه نانوبلورهای عاملی 
6. نتیجه‌گیری لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Wang Q, Pan D, Jiang S, Ji X, An L, Jiang B, J Cryst Growth, 286: 83 (2006)
۲ - Li B, Xie Y, Huang JX, Su HL, Qian YT, J Solid State Chem ,146: 47 (1999)
۳ - Xiangdong Gao ,Xiaominili , weidong Yu, J. phys. chemB, 1091155-116) (2005)
۴ - Li B, Xie Y, Quian Y, Adv Matter. , 11, 1456, (1999)
۵ - Zunger A, Wagner S, Petroff PM, J Electron Mater, 22: 1 (1993)
۶ - Lu J, Qi P, Peng Y, Meng Z, Yang Z, Yu W, Qian Y, Chem Mater ,13: 2169 (2001)
۷ - Ji T, Tang M, Guo L, Qi X, Yang Q, Xu H, Solid State,12,2116 (2005)
۸ - Shu-Hong Yu ,etal. , J. phys. chemB, 11011704-11710 (2006)
۹ - Bocquet JF, Chhor K, Pommier C, Mater Chem Phys, 57: 273 (1999)
۱۰ - (a) Chen D, Jiao X, Chen D, Mater Res Bull, 36: 1057 (2001) (b) Vasquez- Vasquez C, Lopez-Quintela MA, J Solid State Chem, 179: 3229 (2006)
۱۱ - (a) Li WJ, Shi EW, Chen ZZ, Zhen YQ, Yin ZW, J Solid State Chem, 163: 132 (2002) (b) . Wang YW, Xu HY, Wang H, Zhang YC, Song ZQ, Yan H, Wan CR, Solid State Ionics, 167,419 (2004)
۱۲ - (a) . Zhou G, Lu¨ M, Gu F, Wang S, Xiu Z, Cheng X, J Cryst Growth, 270: 283 (2004) (b) . Ferreira OP, Otubo L, Romano R, Alves OL, Cryst Growth Des, 6,601 (2006)
۱۳ - Pan AL, Liu RB, Wang SQ, Wu ZY, Cao L, Xie SS, Zou BS, J Cryst Growth, 282: 125 (2005)
۱۴ - Yang J, Yu S. H, Angew. Int. Ed. , 41: 24 (2002)
۱۵ - Hua R, Jia Z, Xie D, Shi C, Mat Res Bull, 37: 1189 (2002)
۱۶ - Gu Y, Guo F, Qian Y, Zheng H, Yang Z, Mater Lett ,57: 1679 (2003)
۱۷ - Gu Y, Li Z, Chen L, Ying Y, Qian Y, Mater Res Bull, 38: 1119 ,31 (2003) .
۱۸ - (a) Shi L, Gu Y, Chen L, Qian Y, Yang Z, Ma, J Solid State Comm ,128: 5 (2003) (b) Gu Y, Chen L, Qian Y, Zhang W, Ma J, J Am Ceram So,c 88: 225 (2005)
۱۹ - Xie Y, Su HL, Qian XF, Liu XM, Qian YT, J Solid State Chem ,149: 88 (2000)
۲۰ - Gu Y, Qian Y, Chen L, Zhou F, J Alloys Compd, 352: 325 (2003)
۲۱ - (a) Hu G, Cheng M, Ma D, Bao X, Chem Mater, 15: 1470 (2003) (b) Wang W, Kunnar S, Huang JY, Wang DZ, Ren ZF, Nanotechnology, 16: 21 (2005) . (c) Yang H, Mercier P, Wang SC, Akins DL, Chem Phys Lett,416: 18 (2005) . d) Basavalingu B, Byrappa K, Yoshimura M, Madhusudan P, Dayananda AS, J Mater Sci, 41: 1465 (2006)
۲۲ - Liu XY, Zeng JH, Zhang SY, Zheng RB, Liu XM, Qian YT, Chem Phys Lett 374: 348 (2003)
۲۳ - Wei G, Deng Y, Lin YH, Nan CW, Chem Phys Lett, 372: 590 (2003)
ارسال نظر