ژل های رسانا 2 - کاربردهای نانوالکترونیکی

ژل های رسانا 2 - کاربردهای نانوالکترونیکی
سطح مقاله

تخصصی
کلمات کلیدی

ژل رسانا
پیوند π
ترانزیستور اثر میدان
سلول خورشیدی
حسگر
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

ژل های رسانا 2 - کاربردهای نانوالکترونیکی

در صورتی‌که ملکول‌های مزدوج با پیوند‌های π، به صورت خودآرا، بر اساس یک نظم نسبی، و با تشکیل پیوند‌های غیرکوالانسی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، ساختار ژل‌مانندی را تشکیل می‌دهند که خاصیت فوتولومینیسانس دارد. دلیل این امر به امکان تهییج الکترون‌های تراز HOMO این ملکول‌ها در اثر برخورد فوتون فرودی و انتقال آنها به تراز LUMO باز می‌گردد. از این خاصیت می‌توان در کاربردهای مختلف نانوالکترونیکی مانند ترانزیستورهای آلی اثر میدان، سلول‌های خورشیدی آلی، و حسگرها برای شناسایی مواد منفجره استفاده کرد. در مقاله حاضر تلاش شده است که کاربردهای یاد شده با تکیه بر مفاهیم بنیادین مرور شوند و جایگاه و نقش ژل‌های رسانا در هر یک از این کاربردها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- کاربردها
1-2- ترانزیستورهای آلی اثر میدان (OFETs)
2-2- سلول‌های خورشیدی آلی
3-2- حسگرها برای مواد منفجره
نتیجه‌گیری
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Puigmartí‐Luis, Josep, Ángel Pérez del Pino, Elena Laukhina, Jordi Esquena, Vladimir Laukhin, Concepcio Rovira, José Vidal‐Gancedo et al. "Shaping supramolecular nanofibers with nanoparticles forming complementary hydrogen bonds." Angewandte Chemie International Edition 47, no. 10 (2008): 1861-1865.
۲ - Stone, David A., Alok S. Tayi, Joshua E. Goldberger, Liam C. Palmer,Samuel I. Stupp. "Self-assemblyconductivity of hydrogen-bonded oligothiophene nanofiber networks." Chemical Communications 47, no. 20 (2011): 5702-5704.
۴ - Hong, Jung-Pyo, Myoung-Chul Um, Seong-Ryong Nam, Jong-In Hong,Seonghoon Lee. ganic single-nanofiber transistors organogels." Chemical Communications 3 (2009): 310-312.
۵ - Tsai, Wei-Wen, Ian D. Tevis, Alok S. Tayi, Honggang Cui,Samuel I. Stupp. "Semiconducting nanowires hairpin-shaped self-assembling sexithiophenes." The Journal of Physical Chemistry B 114, no. 45 (2010): 14778-14786.
۶ - Dennler, Gilles, Markus C. Scharber,Christoph J. Brabec. "Polymer‐Fullerene bulk‐heterojunction solar cells." Advanced Materials 21, no. 13 (2009): 1323-1338.
۷ - McGehee, Michael D.,Mark A. Topinka. "Solar cells: Pictures the blended zone." Nature materials 5, no. 9 (2006): 675-676.
۸ - Kim, Bong-Gi, Eun Jeong Jeong, Hui Joon Park, David Bilby, L. Jay Guo,Jinsang Kim. "Effect of polymer aggregation on the open circuit voltage in organic photovoltaic cells: aggregation-induced conjugated polymer gelits application for preventing open circuit voltage drop." ACS applied materials & interfaces 3, no. 3 (2011): 674-680.
۹ - Yagai, Shiki, Mika Suzuki, Xu Lin, Marina Gushiken, Takuya Noguchi, Takashi Karatsu, Akihide Kitamura et al. "Supramolecular engineering of oligothiophene nanorods without insulators: hierarchical association of rosettesphotovoltaic properties." Chemistry–A European Journal 20, no. 49 (2014): 16128-16137.
۱۰ - Kartha, Kalathil K., Sukumaran S. Babu, Sampath Srinivasan,Ayyappanpillai Ajayaghosh. "Attogram sensing of trinitrotoluene with a self-assembled molecular gelator." Journal of the American Chemical Society 134, no. 10 (2012): 4834-4841.
ارسال نظر