سم‌ شناسی نانومواد در آبزیان-مقدمه تدوین استانداردهای زیست ‌محیطی فناوری نانو

سم‌ شناسی نانومواد در آبزیان-مقدمه تدوین استانداردهای زیست ‌محیطی فناوری نانو
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

نانومواد
سمیت
استاندارد
محیط زیست
آبزیان
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

سم‌ شناسی نانومواد در آبزیان-مقدمه تدوین استانداردهای زیست ‌محیطی فناوری نانو

همراه با توسعه روزافزون فناوری نانو، توجه به مسائل بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی مرتبط با این فناوری در‌ حال افزایش است. یکی از مقاصد نهایی مواد نانویی و نانومواد رهایش‌یافته از کالاهای نانویی، بوم‌سازگان‌های (ecosystems) آبی هستند که این مواد می‌توانند تأثیرات منفی بر آبزیان ساکن این بوم‌سازگان‌ها بگذارند. اگرچه کالاهای نانویی قبل از ورود به بازار نیازمند دریافت مجوزهای مختلفی در‌ رابطه با ویژگی‌های نانومتری و ویژگی‌های نانوپدید (nano-enabled) و نانوبهبود (nano-enhanced) هستند، امّا دریافت مجوزهای زیست‌محیطی و تعیین درجه خطر سمیّت این مواد برای محیط زیست کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از‌ طرفی یکی از مقدمات تدوین استانداردهای زیست‌محیطی فناوری نانو، انجام مطالعات سم‌شناسی و تعیین درجه سمیّت نانومواد در آبزیان است. این مقاله به اهمیت انجام مطالعات سم‌شناسی نانومواد در آبزیان و استانداردسازی این مطالعات می‌پردازد.
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/faq/definition_en.htm
۲ - Vance, M. E., Kuiken, T., Vejerano, E. P., McGinnis, S. P., Hochella, M. F., Jr., Rejeski, D.Hull, M. S. “Nanotechnology in the real world: Redeveloping the nanomaterial consumer products inventory”, Beilstein Journal of Nanotechnology, Vol.6, p. 1769-1780 (2015).
۳ - Laban, G., Nies, L. F., Turco, R. F., Bickham, J. W.,Sepu´lveda, M. S., “The effects of silver nanoparticles on fathead minnow (Pimephales promelas) embryos”, Ecotoxicology, Vol.19, I.1, p.185–195, (2010).
۴ - Benn, T. M., Westerhoff, P., “Nanoparticle silver released into water commercially available sock fabrics”, Environmental ScienceTechnology, Vol.42, I.11, p.4133–4139, (2008).
۵ - Keller, A. A., McFerran, S., Lazareva, A., Suh, S., “Global life cycle releases of engineered nanomaterials”, Journal of Nanoparticle Research, Vol.15, I.6, p.1692, (2013).
۶ - Truhaut, R., “Ecotoxicology: objectives, principlesperspectives”, EcotoxicologyEnvironmental Safety, Vol.1, I.2, p.151–173, (1977).
۷ - Rand, G.M., Petrocelli, S.R., “Fundamentals of aquatic toxicology: Methodsapplications”, Washington: Hemisphere Publishing, (1985).
۸ - Rushton, E.K., Jiang, J., Leonard, S.S., Eberly, S., Castranova, V., Biswas, P., Elder, A., Han, X., Gelein, R., Finkelstein, J., Oberdörster, G., “Concept of assessing nanoparticle hazards considering nanoparticle dosemetricchemical/biological response metrics”, Journal of ToxicologyEnvironmental Health, Part A, Vol.73, I.5, p.445–461, (2010).
۹ - ISO/AWI TS 20787, Nanotechnologies Aquatic toxicity assessment of nanomaterials using Artemia sp available at: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=69087
ارسال نظر