مدل‌ های درون‌ تراشه ‌ای و رابطه کمّی ساختار- فعالیت QSAR در ارزیابی ‌های سمیّت‌ شناختی نانوذرات

مدل‌ های درون‌ تراشه ‌ای و رابطه کمّی ساختار- فعالیت QSAR در ارزیابی ‌های سمیّت‌ شناختی نانوذرات
سطح مقاله

تخصصی
کلمات کلیدی

مدلسازی
سمیت
اثرات فناوری‌نانو
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

مدل‌ های درون‌ تراشه ‌ای و رابطه کمّی ساختار- فعالیت QSAR در ارزیابی ‌های سمیّت‌ شناختی نانوذرات

در این مقاله به برخی از نتایج حاصل از مطالعات مبتنی بر مدل‌سازی درون‌تراشه‌ای (In Silico) اشاره خواهد ‌شد که شیمی‌دان‌ها و فیزیک‌دان‌ها هم‌اکنون از آن‌ها برای تهیه مدل از رفتار نانومواد در سیستم‌های زیستی استفاده می‌کنند. این رویکرد‌‌ها، کاربرد گسترده‌ای داشته و توان قابل ‌ملاحظه‌ای برای پیشبرد مطالعات تجربی و همچنین طراحی نانومواد در حیطه پزشکی و غیره از خود نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین مدل‌سازی‌ها مدل Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) است؛ لذا دستاوردها و مسائل مربوط به این مدل، رابطه کمّی میان ساختار- فعالیت (QSAR)، در مدل‌سازی نانومواد با هدف توصیف برهم‌کنش میان نانو و بیو به اختصار بیان شده است. این برهم‌کنش‌ها و فعل‌و‌انفعالات، عامل وقوع فعالیت‌های زیستی در نانو‌مواد موجود در اندامگان‌های زنده به شمار می‌آیند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- مدل‌های QSAR و QSPR برای نانومواد
3- نتیجه‌گیری



لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Devillers, J.; “Methods for Building QSARs, in Computational Toxicology”, USA (Totowa, NJ): Humana Press, Vol II, (2013)
۲ - “Chapter 2 in Handbook of Safety Assessment of Nanomaterials, Toxicological Testing to Personalized Medicine”, 1st Edition, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, (2015)
۳ - Puzyn, T., B. Rasulev, A. Gajewicz, X. Hu, T.P. Dasari, A. Michalkova, H.-M. Hwang, A. Toropov, D. Leszczynska,J. Leszczynski; “Using nano-QSAR to predict the cytotoxicity of metal oxide nanoparticles”, Nature Nanotechnology, Vol.6, p. 175-178, (2011)
۴ - Fourches, D., D. Pu, C. Tassa, R. Weissleder, S.Y. Shaw, R.J. Mumper,A. Tropsha; “Quantitative nanostructure-activity relationship modeling”, ACS Nano, Vol.4, I.10, p. 5703-5712, (2010)
۵ - Huang, S.S., S.K. Tsai, C.L. Chih, L.-Y. Chiang, H.M. Hsieh, C.M. Teng,M.C. Tsai; “Neuroprotective effect of hexasulfobutylated C60 on rats subjected to focal cerebral ischemia”, Free Radical BiologyMedicine, Vol.30, I.6, p. 643-649, (2001)
۶ - Dugan, L.L., J.K. Gabrielsen, S.P. Yu, T.-S. Lin,D.W. Choi; “Buckminsterfullerenol Free Radical Scavengers Reduce ExcitotoxicApoptotic Death of Cultured Cortical Neurons”, Neurobiology of Disease, Vol.3, I.2, p. 129-135, (1996)
۷ - Dugan, L. L., Lovett, E., Cuddihy, S., Ma, B.-W., Lin, T. S.,Choi, D. W; “Carboxyfullerenes as neuroprotective antioxidants, in Fullerenes: Chemistry, Physics,Technology”, New York: John Wiley & Sons, (2000)
۸ - Mashino, T., D. Nishikawa, K. Takahashi, N. Usui, T. Yamori, M. Seki, T. Endo,M. Mochizuki; “Antibacterialantiproliferative activity of cationic fullerene derivatives”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Vol.13, I.24, p. 4395-4397, (2003)
۹ - Bosi, S., T. Da Ros, S. Castellano, E. Banfi,M. Prato; “Antimycobacterial activity of ionic fullerene derivatives”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Vol.10, I.10, p. 1043-1045, (2000)
۱۰ - Schuster, D. I., Wilson, L. J., Kirschner, A. N., Schinazi, R. F., SchlueterWirtz, S., Tharnish, P., Barnett, T., Ermolieff, J., Tang, J., Brettreich, J., et al; “Evaluation of the anti-HIV potency of a water-soluble dendrimeric fullerene, in Functionalized Fullerenes: Proceedings of the International Symposium”, USA (Pennington, NJ): Electrochemical Society, vol. 2000-11, (2000)
۱۱ - Bernstein, R., F. Prat,C.S. Foote; “On the Mechanism of DNA Cleavage by Fullerenes Investigated in Model Systems:  Electron Transfer Guanosine8-Oxo-Guanosine Derivatives to C60”, Journal of the American Chemical Society, Vol.121, I.2, p. 464-465, (1999)
۱۲ - Boutorine, A.S., M. Takasugi, C. Hélène, H. Tokuyama, H. Isobe,E. Nakamura; “Fullerene–Oligonucleotide Conjugates: Photoinduced Sequence-Specific DNA Cleavage”, Angewandte Chemie International Edition in English, Vol.33, I.23-24, p. 2462-2465, (1995)
۱۳ - Bosi, S., L. Feruglio, T. Da Ros, G. Spalluto, B. Gregoretti, M. Terdoslavich, G. Decorti, S. Passamonti, S. Moro,M. Prato; “Hemolytic Effects of Water-Soluble Fullerene Derivatives”, Journal of Medicinal Chemistry, Vol.47, I.27, p. 6711-6715, (2004)
۱۴ - Xia, X.-R., N.A. Monteiro-Riviere,J.E. Riviere; “An index for characterization of nanomaterials in biological systems”, Nature Nanotechnology, Vol.5, p. 671-675, (2010)
ارسال نظر