روش ‌های استخراج کدهای طبقه ‌بندی

روش ‌های استخراج کدهای طبقه ‌بندی
سطح مقاله

تخصصی
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۷۲۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

روش ‌های استخراج کدهای طبقه ‌بندی

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2-روش سیستماتیک (Systematic Approach)
 1-2- انتخاب طبقات فرعی
 2-2- انتخاب گروه
3- فهرست کلمات راهنما (Catchword Index)
4- ابزار Search Terms
5- ابزار IPCCAT
6- روش پتنت های مشابه


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/training/ppt_presentations/ipc_basics_201307.ppt
۲ - http://web2.wipo.int/ipcpub
۳ - http://irannano.org/edu/index.php?actn=papers_view&id=283
۴ - http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf
۵ - https://depatisnet.dpma.de/ipc/help.do
۶ - http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/faq/
۷ - . https://e-courses.epo.org/wbts/cpc_general/index.html
۸ - http://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc.html
۹ - http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_Patent_Classification
۱۰ - http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/highlights/cpc.html
۱۱ - http://www.cooperativepatentclassification.org/about.html
۱۲ - http://www.cooperativepatentclassification.org
۱۳ - http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_classification
۱۴ - http://www.epo.org/searching/essentials/classification/cpc.html
۱۵ - http://en.wikipedia.org/wiki/International_Patent_Classification
۱۶ - http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
۱۷ - http://www.cooperativepatentclassification.org/publications/ CpcSchemeAndDefinitions.pdf
۱۸ - . worldwide.espacenet.com/classification
۱۹ - http://ep.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=cpc
۲۰ - http://www.uspto.gov/web/patents/classification/
۲۱ - http://www.uspto.gov/patents/resources/classification/CPC_Training.jsp
۲۲ - .http://www.cooperativepatentclassification.org/faq.html
۲۳ - . http://en.wikipedia.org/wiki/European_Classification
۲۴ - http://www.intellogist.com/wiki/ECLA_Classification_System
۲۵ - http://library.queensu.ca/webeng/patents/ECLA_Class_Guide.pdf
۲۶ - http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/dwpicovkinds/CPC-2013.pdf
۲۷ - http://www.uspto.gov/patents/resources/classification/overview.pdf
۲۸ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Patent_Classification
۲۹ - . http://depatisnet.dpma.de/ipc/recherche.do?search
۳۰ - http://www.uspto.gov/patents/resources/classification
۳۱ - http://www.prv.se/en/patents/online-services/the-german-patent-classification-dpk-in-english/introduction-to-the-german-patent-classification-dpk
۳۲ - http://www.intellogist.com/wiki/DEKLA_Classification_System
۳۳ - http://www.dpma.de/english/service/classifications/internationalpatentclassification/index.html
۳۴ - https://en.wikipedia.org/wiki/German_Patent_Classification
۳۵ - http://www.intellogist.com/wiki/Japanese_F-Index_and_F-Terms
۳۶ - https://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/searchportal_e/classification.htm
۳۷ - http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/training/
۳۸ - http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/general/guidelines_what_to_classify.pdf
۳۹ - . http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/training/ppt_presentations/checklist_for_classification.pdf
۴۰ - http://www.osim.ro/brevete/manuale.osim/manualompi/handbook/eng/05/e050103.pdf
۴۱ - www.wipo.int/ipc-ief/ief-projects/ce332/ce332-a01_ibpr.doc
۴۲ - http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/training/training_ex/pdf/tr_ex_ipc2013.pd
۴۳ - https://www3.wipo.int/ipccat/pages/help_EN.html;jsessionid=257B4021C459898E 906897DE08E00EA1
۴۴ - http://web2.wipo.int/ipcpub/¬ion=cw&=20140101&symbol=F16H0001300000
۴۵ - https://www3.wipo.int/ipccat/
۴۶ - http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
۴۷ - http://www.bananaip.com/sinapse-blog/2011/02/new-ipc-class-for nanotechnology .html
۴۸ - http://www.epo.org/news-issues/issues/classification/nanotechnology.html
۴۹ - http://mke.ntua.gr/documents/10179/128867/nanotech_brochure_en.pdf/63323f3b-af 9b-4fc1-9b3a-08bfeafc43c9
۵۰ - http://www.intellogist.com/wiki/IPC_Classification_System
۵۱ - http://www.raytec.co.jp/support/topics/epo_emw2011/classification_training_emw_2011.pdf
ارسال نظر