لایه هیدروکسیدهای مضاعف و کاربرد در دارورسانی

لایه هیدروکسیدهای مضاعف و کاربرد در دارورسانی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

هیدروکسیدهای مضاعف لایه ای
LDHs
میان لایه سازی
دارو
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

لایه هیدروکسیدهای مضاعف و کاربرد در دارورسانی

ترکیب مواد لایه ای دوبعدی و تکنیک میان لایه سازی دوران تازه ای در توسعه نانوهیبریدها ایجاد کرده است. لایه هیدروکسیدهای مضاعف، (Layered double hydroxides =LDH) موادی معدنی و ساخته شده با بار مثبت و از لایه هایی از نوع brucite (بروسیتها: مواد معدنی شامل هیدروکسیدمنیزیم آبدار و به رنگهای سفید، خاکستری و سبزرنگ) و مخلوط هیدروکسیدهای فلزی، تشکیل می شوند. چون بیشتر بیو مولکولها دارای بار منفی هستند، می توانند در فواصل LDHs قرار بگیرند. انواعی از داروها نیز میتوانند با LDHs به منظور رهایش کنترل شد، حمل شوند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2-نحوه بارگیری مواد میانی و چگونگی انتقال آنها به بدن
3- دارورسانی کنترل شده با استفاده از LDH ها
 1-3- دارو درمانی سرطان با استفاده از LDHها
 2-3- انتقال کاپتوپریل با LDH
 3-3- انتقال فن بوفن با LDH

4- سودمندهای مهم LDHs: اجتناب از اثرات جانبی دارو و بهبود پایداری ویتامینها
5- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Nalawade, P., Aware, B., Kadam, V.J., Hirlekar, R. S., “Layered double hydroxides: A review”., Journal of Scientific & Industrial Research., Vol, 68, pp, 267-272, (2009).
۲ - Zhang, H., Zou, K., Guo, S ., Duan, X., “Nanostructural drug-inorganic clay composites: Structure, thermal propertyin vitro release of captopril-intercalated Mg–Al-layered double hydroxides”., Journal of Solid State Chemistry,Vol, 179, pp,1792–1801, (2006).
۳ - Li, B., He, J., Evans, D. G., Duan, X., “Enteric-coated layered double hydroxides as a controlled release drug delivery system”., International Journal of Pharmaceutics, Vol, 287, pp, 89–95, (2004).
ارسال نظر