منشأ مغناطیس مواد و برهم‌کنش بین الکترون‌ها

منشأ مغناطیس مواد و برهم‌کنش بین الکترون‌ها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

اندازه حرکت زاویه ای مداری
اندازه حرکت زاویه ای اسپینی
برهمکنش بین الکترون ها
مغناطیس
قواعد هوند
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

منشأ مغناطیس مواد و برهم‌کنش بین الکترون‌ها

برای فعالیت در حوزه مواد مغناطیسی آشنایی هر چند مختصر با منشا مغناطیس، انواع مواد مغناطیسی و ویژگی‌های هر یک لازم به نظر می‌رسد. منشا وجود مغناطیس در اتم‌ها اندازه حرکت زاویه‌ای مداری و اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی الکترون‌ها است ولی تعیین جهت‌گیری مغناطیسی نسبی الکترون‌های واقع در یک یون که در یک شبکه بلوری قرار گرفته به برهم‌کنش بین الکترون‌ها بستگی دارد. طبیعی‌ترین روش برای دسته‌بندی خواص مغناطیسی مواد توجه به پاسخگویی آنها به یک میدان مغناطیسی خارجی است. بر این اساس مواد مغناطیسی به فازهای دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس، پاد‌ فرومغناطیس و فری‌مغناطیس تقسیم‌بندی می‌شوند. در این مقاله ابتدا به منشا وجود مغناطیس دراتم‌ها و سپس به برهمکنش‌های بین اتم‌های واقع در یک بلور و منشا این برهمکنش‌ها نظری اجمالی خواهیم داشت. در ادامه به توصیف این فازهای مغناطیسی پرداخته می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- منشا مغناطیسی مواد
3- برهمکنش بین الکترون‌ها و قواعد هوند
 1-3- برهمکنش کولنی قواعد اول و دوم هوند
 2-3- جفت شدگی اسپین مداری
 3-3- اثر میدان بلوری
 4-3- قدرت سه نوع برهمکنش
4- فازهای مغناطیسی
 1-4-  دیامغناطیس
 2-4- پارامغناطیس
 3-4- فرومغناطیس
 4-4- فری مغناطیس
 5-4- پاد فرومغناطیس


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - J. Tejada*, J.M. Hernández, E. del BarcoX.X. Zhang, “Quantum tunneling of the magnetic moment”, CONTRIBUTIONS to SCIENCE, 1 (1): 25-38 (1999)
۲ - Peter Mohn, “Magnetism in solid state”, Springer series in solid state science, 1956.
۳ - .J. StÖhr, H. C. Siegmann,“Magnetism Fundamentalsto Nanoscale Dynamics”, Springer Series in solid-state sciences, 2000.
۴ - Mathias Getzlaff ; “Fundamentals of Magnetism”; springer, 2008.
۵ - گاسیروویچ، استیون، فیزیک کوانتومی، ترجمه محمدرضا مطلوب، جمیل آریایی، تهران، جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم، مرکز فرهنگی انتشارات، بهار 1379.
۶ - علی¬عمر، فیزیک حالت جامد، ترجمه غلامرضا نبیونی، اراک، دانشگاه اراک، انتشارات دانشگاه اراک، پاییز 1380
۷ - S.O. Pillai; “Solid State Physics”; New Age International ed,2003.
۸ - R. Butler, Paleomagnetism: “Magnetic Domains to Geologic Terranes A992”, Blackwell, Oxford.”
۹ - Giuseppe Grosso; “solid state physics”, Academic press, 2003.
۱۰ - Stephen Blundell, “Magnetism in Condensed Matter”, Oxford University Press, 2001
ارسال نظر