نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی

نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

کربن
گرافن
نقاط کوانتومی
فوتولومینسانس
بازده کوانتومی
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۴ رای)

نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی

نانوذرات کربن فلورسنت یا نقاط کوانتومی کربنی (CQDs) و نقاط کوانتومی گرافن کلاس جدیدی از نانو مواد کربنی هستند که اخیراً ظهور کرده‌اند و به‌عنوان رقبای بالقوه نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا، به دلیل مزایای مطلوب سمیت کم، سازگاری با محیط‌زیست، هزینه ساخت پایین مورد توجه قرار گرفته‌اند. ما در این مقاله به معرفی این دو دسته از نانو مواد کربنی، روش‌های سنتز، روش‌های مشخصه‌یابی و کاربرد نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی می‌پردازیم.
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Bezzon, V. D., Montanheiro, T. L., de Menezes, B. R., Ribas, R. G., Righetti, V. A., Rodrigues, K. F., & Thim, G. P. (2019). Carbon nanostructure-based sensors: a brief review on recent advances. Advances in Materials ScienceEngineering, 2019.
۲ - Mansuriya, B. D., & Altintas, Z. (2021). Carbon Dots: Classification, Properties, Synthesis, Characterization,Applications in Health Care—An Updated Review (2018–2021). Nanomaterials, 11(10), 2525.
۳ - Xia, C., Zhu, S., Feng, T., Yang, M., & Yang, B. (2019). Evolutionsynthesis of carbon dots: carbon dots to carbonized polymer dots. Advanced Science, 6(23), 1901316.
۴ - Singh, I., Arora, R., Dhiman, H., & Pahwa, R. (2018). Carbon quantum dots: Synthesis, characterizationbiomedical applications. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 15(2), 219.
۵ - Hu, Y., Yang, J., Tian, J., Jia, L., & Yu, J. S. (2014). Waste frying oil as a precursor for one-step synthesis of sulfur-doped carbon dots with pH-sensitive photoluminescence. Carbon, 77, 775-782.
۶ - Dager, A., Uchida, T., Maekawa, T., & Tachibana, M. (2019). Synthesischaracterization of mono-disperse carbon quantum dots fennel seeds: photoluminescence analysis using machine learning. Scientific reports, 9(1), 1-12.
۷ - Tian, P., Tang, L., Teng, K. S., & Lau, S. P. (2018). Graphene quantum dots chemistry to applications. Materials today chemistry, 10, 221-258.
ارسال نظر