شاخص‌ های ارزش ‌گذاری پتنت 2

شاخص‌ های ارزش ‌گذاری پتنت 2
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

تجاری سازی پتنت
پتنت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

شاخص‌ های ارزش ‌گذاری پتنت 2

اگرچه ارزش پتنت تنها به وسیله شاخصه‌های موجود در یک پتنت تعیین نمی‌شود و عوامل متعددی مانند فناوری موضوع پتنت، شرکت‌های رقیب و بازار نیز تعیین‌کننده ارزش پتنت است، اما مطالعات تجربی به خوبی نشان داده است که می‌توان با تکیه بر برخی شاخص‌های موجود در پتنت، ارزش اقتصادی پتنت را پیش‌بینی کرد. تا به حال متغیرهای متنوعی به عنوان شاخص‌های ارزش‌گذاری پتنت معرفی شده است. در مقاله حاضر و در مقاله قبلی، شاخص‌های ارزش‌گذاری پتنت شامل 1- «وضعیت تقاضانامه پتنت»، 2- «تمدید پتنت»، 3- «تعداد ارجاعات به پتنت»، 4- «تعداد مراجع پتنت»، 5- «تعداد مراجع غیرپتنتی»، 6- «دعاوی قضایی یا اعتراض به پتنت»، 7- «اندازه خانواده پتنت»، 8- «تعداد ادعاها»، 9- «تعداد طبقات فناوری»، 10- «تعداد مخترعان»، 11- «مشخصات مخترعان»، 12- «تعداد متقاضیان یا مالکان پتنت»، 13- «مالکیت پتنت یا مشخصات مالک پتنت»، 14- «روش ثبت پتنت»، 15- «سن پتنت»، 16- «ضریب اصالت پتنت»، 17- «ضریب عمومیت پتنت»، 18- «زمان چرخه فناوری»، 19- «تأخیر زمانی گرنت پتنت» و 20- «کیفیت متن پتنت» به تفصیل بیان خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

8-2- تعداد ادعاها
9-2- تعداد طبقات فناوری پتنت
10-2- تعداد مخترعان
2- 11- مشخصات مخترعان
12-2- تعداد متقاضیان یا مالکان پتنت
13-2- مالکیت پتنت
14-2- روش ثبت پتنت
15-2- سن پتنت
16-2- ضریب اصالت پتنت
17-2- ضریب عمومیت پتنت
18-2- زمان چرخه فناوری
19-2- تأخیر زمانی گرنت پتنت
20-2- کیفیت متن پتنت


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/patents/documents/FedericoMunaripatentportfoliovaluationseville.pdf
۲ - http://dev3.cepr.org/meets/wkcn/6/6696/papers/Gambardella_HV_PatVal_attheExtensiveandIntensiveMarginMay2012.pdf
۳ - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997869
۴ - http://www.researchoninnovation.org/patval.pdf
۵ - http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/53/66/50/PDF/Quality_indicators_16-11-10_VF.pdf
۶ - https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/53934/1/RePEc_sol_wpaper_07-023.pdf
۷ - http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/patents/documents/Squicciarini_IPTS_25May2012.pdf
۸ - http://bschool.nus.edu/departments/FinanceNAccounting/seminars/Papers/thesis%20proposal%20final%20tcy.pdf
۹ - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733301001937
۱۰ - http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_2_11/wipo_ip_econ_ge_2_11_determinants.pdf
۱۱ - http://economix.fr/pdf/dt/2012/WP_EcoX_2012-31.pdf
۱۲ - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717707000854
۱۳ - http://www.uspto.gov/news/pr/2000/00-72.jsp
۱۴ - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539803000458
۱۵ - http://www.arc.gov.au/pdf/00_02.pdf
۱۶ - http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/45/01/PDF/1133.pdf
۱۷ - http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=1929&cf=28
۱۸ - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733304000514
۱۹ - http://www.efi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/15_2010_Patent_Value.pdf
۲۰ - http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9209021e.pdf
۲۱ - http://download.springer.com/static/pdf/637/chp%253A10.1007%252F978-3-540-68125-0_105.pdf?auth66=1385581876_2d118f15fcfbfaaca96e55b2968d6916&ext=.pdf
۲۲ - http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/Rating_Valuation.pdf
۲۳ - http://sticonference.org/Proceedings/vol1/Arts_Validating_82.pdf
۲۴ - http://www.globelicsacademy.org/pdf/BronwynHall_5.pdf
۲۵ - http://www.nber.org/chapters/c8351.pdf
۲۶ - http://www.epip.eu/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/CAVIGGIOLI%20Federico.pdf
۲۷ - http://www.isi.fraunhofer.de/isimedia/docs/p/de/diskpap_innosysteme_policyanalyse/discussionpaper_28_2011.pdf
۲۸ - http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp11044.pdf
ارسال نظر