سنتز کنترل ‌شده نانوبلورهای فلزی

سنتز کنترل ‌شده نانوبلورهای فلزی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوبلور
نقره
مس
کاربرد
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

سنتز کنترل ‌شده نانوبلورهای فلزی

نانوبلورهای فلزی از جایگاه ویژه‌ای در علوم و مباحث نوین و پیشرفته برخوردار بوده و به‌همین ‌دلیل، توجهات بسیار گسترده‌ای را به خود معطوف کرده‌اند. امکان کنترل خواص و گسترش کاربردهای این نانوبلورها با تغییر شکل آن‌ها وجود دارد. نانوبلورهای فلزی خواص نوری، الکترونیکی و مغناطیسی متنوعی داشته و امکان سنتز آن‌ها با انجام واکنش‌های شیمیایی وجود دارد. در این مقاله، به طور اجمالی به معرفی نانوبلورها پرداخته می‌شود و فرضیه سیر تکامل هسته به دانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس نانوبلورهای فلزات مختلف مانند طلا، نقره، مس، پلاتین و غیره به طور مفصل مورد‌ مطالعه قرار خواهند گرفت و در نهایت، عوامل مؤثر بر مورفولوژی نانوبلورهای فلزی بررسی خواهند شد.      

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- فرضیه سیر تکامل هسته (Nuclei) به دانه (Seed)

3- مطالعه موردی فلزات مختلف
 1-3- پالادیوم (Pd)
 2-3- نقره (Ag)

 3-3- طلا (Au)
 4-3- پلاتین (Pt)

 5-3- مس (Cu)
 6-3- روتنیوم، ایریدیوم و رودیوم (Ru, Ir, Rh)
 7-3- آهن، کبالت و نیکل (Fe, Co, Ni)
 1-7-3- روش‌های سنتز نانوبلورهای آهن
 2-7-3- روش‌های سنتز نانوبلورهای کبالت
4- سنتز نانوبلورها و عوامل مؤثر بر شکل آن‌ها
نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lin, Ning, Jin Huang,Alain Dufresne. "Preparation, propertiesapplications of polysaccharide nanocrystals in advanced functional nanomaterials: a review." Nanoscale 4, no. 11 (2012): 3274-3294.
۲ - Williams, G. J., M. A. Pfeifer, I. A. Vartanyants,I. K. Robinson. "Three-dimensional imaging of microstructure in Au nanocrystals." Physical review letters 90, no. 17 (2003): 175501.
۳ - Harfenist, Steven A., Zhong L. Wang, Robert L. Whetten, Igor Vezmar,Marcos M. Alvarez. "Three‐dimensional hexagonal close‐packed superlattice of passivated Ag nanocrystals." Advanced Materials 9, no. 10 (1997): 817-822.
۴ - Song, Hyunjoon, Franklin Kim, Stephen Connor, Gabor A. Somorjai,Peidong Yang. "Pt nanocrystals: shape controlLangmuir− Blodgett monolayer formation." The Journal of Physical Chemistry B 109, no. 1 (2005): 188-193.
۵ - ] Lim, Byungkwon, Majiong Jiang, Jing Tao, Pedro HC Camargo, Yimei Zhu,Younan Xia. "Shape‐controlled synthesis of Pd nanocrystals in aqueous solutions." Advanced Functional Materials 19, no. 2 (2009): 189-200.
۶ - Zhang, H. U. I., Mingshang Jin, Yujie Xiong, Byungkwon Lim,Younan Xia. "Shape-controlled synthesis of Pd nanocrystalstheir catalytic applications." Accounts of chemical research 46, no. 8 (2012): 1783-1794.
۷ - Chen, Mei, Binghui Wu, Jing Yang,Nanfeng Zheng. "Small Adsorbate‐Assisted shape control of PdPt nanocrystals." Advanced Materials 24, no. 7 (2012): 862-879.
ارسال نظر