نانو و آند باتری 3-آند LTO

نانو و آند باتری 3-آند LTO
سطح مقاله

پیشرفته 2
نویسندگان

کلمات کلیدی

آند
باتری
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانو و آند باتری 3-آند LTO

در این مقاله آندهای خانواده اکسید تیتانیوم معرفی و اثرات نانو بر ارتقای عملکرد این آندها بیان می‌شود و در آخر رفتار شبه خازنی که خاص نانوست، معرفی خواهد شد. اگرچه در این مقاله اثرات مثبت نانو در ارتقای عملکرد باتری گفته می‌شود، درباره ماهیت شیمی-فیزیکی اتفاقات رخ داده در ابعاد نانو بحث نمی‌شود و به مطالب تکمیلی ارجاع داده می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- معرفی آند LTO
2- آند TiO2
3- ظرفیت شبه خازنی
4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Wu, Hui, et al. "Stable cycling of double-walled silicon nanotube battery anodes through solid-electrolyte interphase control." Nature nanotechnology 7.5 (2012): 310-315.
۲ - . Liu, Nian, et al. "A yolk-shell design for stabilizedscalable Li-ion battery alloy anodes." Nano letters 12.6 (2012): 3315-3321.
۳ - Pinson, Matthew B.,Martin Z. Bazant. "Theory of SEI formation in rechargeable batteries: capacity fade, accelerated aginglifetime prediction." Journal of The Electrochemical Society 160.2 (2013): A243-A250.
۴ - Nie, Mengyun. Anode solid electrolyte interphase (SEI) of lithium ion battery characterized by microscopyspectroscopy. Diss. University of Rhode Island, 2014.
۵ - Ganapathy, Swapna,Marnix Wagemaker. "Nanosize storage properties in spinel Li4Ti5O12 explained by anisotropic surface lithium insertion." ACS nano 6.10 (2012): 8702 8712.
۶ - Okumura, Toyoki, et al. "Nanosized Effect on Electronic/Local StructuresSpecific Lithium-Ion Insertion Property in TiO2–B Nanowires Analyzed by X-ray Absorption Spectroscopy." Chemistry of Materials 23.16 (2011): 3636-3644.
۷ - Borghols, W. J. H., et al. "Size Effects in the Li4+ x Ti5O12 Spinel." Journal of the American Chemical Society 131.49 (2009): 17786-17792.
۸ - Wang, John, et al. "Pseudocapacitive contributions to electrochemical energy storage in TiO2 (anatase) nanoparticles." The Journal of Physical Chemistry C 111.40 (2007): 14925-14931.
۹ - Ma, Yue, et al. "Carbon-encapsulated F-doped Li4Ti5O12 as a high rate anode material for Li+ batteries." ACS nano 7.12 (2013): 10870-10878.
۱۰ - Wang, Feng, et al. "Excess lithium storagecharge compensation in nanoscale Li4+ xTi5O12." Nanotechnology 24.42 (2013): 424006.
ارسال نظر