مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی- 3

مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی- 3
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

سنتز
هم‌رسوبی
ریزموج
فراصوت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی- 3

روش‌های شیمیایی هم‌رسوبی امکان سنتز نانوذرات فلزی، اکسیدفلزی و هم‌چنین بسیاری از ترکیبات نیمه‌رسانای فلزی را فراهم می‌کنند. هم‌چنین، می‌توان با تغییر شرایط سنتز، به گستره وسیعی از خصوصیات و ویژگی‌ها دست پیدا کرد. اساس این روش‌ها، تهیه فرآورده‌ها از پیش‌ماده‌های محلول، با استفاده از سامانه‌های متفاوت از قبیل تجهیزات الکتروشیمیایی، تابش ریزموج، فراصوت و پرتوهای پرانرژی است. در این مقاله، به معرفی انواع روش‌های سنتز نانوذرات فلزی، اکسیدهای فلزی و کالکوژنیدهای فلزی با استفاده از روش رسوب‌گذاری شیمیایی از محلول‌های آبی و غیرآبی پرداخته می‌شود و عوامل مؤثر بر آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین، روش‌های سنتز نانوذرات توسط فرآیندهای تجزیه حرارتی، تابش ریزموج و تابش فراصوت  به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
۱- مقدمه
۲- سنتز نانوذرات فلزی از محلول آبی
۱-۲- سنتز با کاهنده‌های شیمیایی
۲-۲- کاهش فلزات با فرآیندهای الکتروشیمیایی
۳-۲- کاهش فلزات با استفاده از فرآیندهای نوری
۳- سنتز اکسیدهای فلزی از محلول آبی
۴- سنتز کالکوژنیدهای فلزی (Metal Chalcogenides)  
۵- سنتز نانوذرات فلزی و اکسیدها از محلول‌های غیرآبی
۱-۵- سنتز نانوذرات فلزی در محیط غیرآبی
۲-۵- سنتز اکسیدهای فلزی در محیط غیرآبی
۶-تولید نانوذرات با فرآیندهای تجزیه حرارتی  (Thermal Decomposition)
۷- فرآیندهای سنتز رسوبی به کمک تابش ریزموج (Microwave Assisted Synthesis)
۸- فرآیندهای سنتز رسوبی با تابش فراصوت (Sonication Assisted Synthesis)
نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Fazal, Sajid, Aswathy Jayasree, Sisini Sasidharan, Manzoor Koyakutty, Shantikumar V. Nair,Deepthy Menon. "Green synthesis of anisotropic gold nanoparticles for photothermal therapy of cancer." ACS applied materials & interfaces 6, no. 11 (2014): 8080-8089.
۲ - Rempel, Svetlana V., Yulia V. Kuznetsova,Andrey A. Rempel. "Reduction of colloidal Ag 2 S to binary Ag 2–X S/Ag nanoparticles under UVvisible irradiation." Mendeleev Communications 28, no. 1 (2018): 96-98
۳ - Seabra, Amedea,Nelson Durán. "Nanotoxicology of metal oxide nanoparticles." Metals 5, no. 2 (2015): 934-975
۴ - Mondal, Kunal. "Recent advances in the synthesis of metal oxide nanofiberstheir environmental remediation applications." Inventions 2, no. 2 (2017): 9
۵ - Jiang, Peng, Dong-Liang Zhu, Chun-Nan Zhu, Zhi-Ling Zhang, Guo-Jun Zhang,Dai-Wen Pang. "A highly reactive chalcogenide precursor for the synthesis of metal chalcogenide quantum dots." Nanoscale 7, no. 45 (2015): 19310-19316
۶ - Battocchio, Chiara, Francesco Porcaro, Subhrangsu Mukherjee, Elena Magnano, Silvia Nappini, Ilaria Fratoddi, Maurizio Quintiliani, Maria Vittoria Russo,Giovanni Polzonetti. "Gold nanoparticles stabilized with aromatic thiols: Interaction at the molecule–metal interfaceligand arrangement in the molecular shell investigated by SR-XPSNEXAFS." The Journal of Physical Chemistry C 118, no. 15 (2014): 8159-8168
۷ - Maity, D.,D. C. Agrawal. "Synthesis of iron oxide nanoparticles under oxidizing environmenttheir stabilization in aqueousnon-aqueous media." Journal of MagnetismMagnetic Materials 308, no. 1 (2007): 46-55
۸ - Zhang, Zhihua, Meihua Lu, Hairuo Xu,Wee‐Shong Chin. "Shape‐Controlled Synthesis of Zinc Oxide: A Simple Method for the Preparation of Metal Oxide Nanocrystals in Non‐aqueous Medium." Chemistry–A European Journal 13, no. 2 (2007): 632-638
۹ - Wetterskog, Erik, Michael Agthe, Arnaud Mayence, Jekabs Grins, Dong Wang, Subhasis Rana, Anwar Ahniyaz, German Salazar-Alvarez,Lennart Bergström. "Precise control over shapesize of iron oxide nanocrystals suitable for assembly into ordered particle arrays." Sciencetechnology of advanced materials 15, no. 5 (2014): 055010
۱۰ - Zheng, Zhiguo, Xingcai Zhang, Daniel Carbo, Cheryl Clark, Cherie-Ann Nathan,Yuri Lvov. "Sonication-assisted synthesis of polyelectrolyte-coated curcumin nanoparticles." Langmuir 26, no. 11 (2010): 7679-7681
ارسال نظر