باتری یون لیتیومی-معرفی مکانیزم و افت پتانسیل‌ها

باتری یون لیتیومی-معرفی مکانیزم و افت پتانسیل‌ها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

باتری یون لیتیوم
کسیداسیون
آند
الکترولیت
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۴ رای)

باتری یون لیتیومی-معرفی مکانیزم و افت پتانسیل‌ها

در حال حاضر، باتری یون لیتیوم بدلیل مشخصات عالی، برجسته‌ترین باتری از جنبه کاربرد و تحقیق و توسعه است. در این مقاله باتری یون لیتیومی معرفی و مزایای آن و مکانیزم عملکرد آن شرح داده می‌شود. ارتباط ویژگی‌های بیرونی با واکنش‌ها و انتقال‌های میکروسکوپی و مشکل رشد دندریتی برای باتری یون لیتیومی بیان می‌شود. به‌علاوه این مقاله واکنش‌های دقیق و آنچه در شارژ و دشارژ اتفاق می‌افتد را بیان می‌کند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. معرفی باتری یون لیتیومی
2. ارتباط مشخصه‌ها با اتفاقات میکروسکوپی
3. نانو و افت پتانسیل‌های سنیتیکی
4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Scrosati, Bruno,Jürgen Garche. "Lithium batteries: Status, prospectsfuture." Journal of Power Sources 195.9 (2010): 2419-2430.
۲ - Linden, David,Thomas B. Reddy. "Handbook of batteries." (1865).
۳ - Vincent, Colin,Bruno Scrosati. Modern Batteries 2nd Edition. Elsevier, 1997.
۴ - Choi, Nam‐Soon, et al. "Challenges Facing Lithium Batterierical Double‐Layer Capacitors." Angewandte Chemie International Edition 51.40 (2012): 9994-10024.
۵ - Srinivasan, Venkat. "Batteries for Vehicular Applications pp." (2008).
۶ - Scrosati, Bruno. "Recent advances in lithium ion battery materials." Electrochimica Acta 45.15 (2000): 2461-2466.
۷ - Johnson, Bradley A.,Ralph E. White. "Characterization of commercially available lithium-ion batteries." Journal of Power Sources 70.1 (1998): 48-54.
۸ - Garche, Jürgen. Encyclopedia of electrochemical power sources. Eds. Chris K. Dyer, et al. Newnes, 2013.
۹ - Masaki, Y., J. Brodd Ralph,K. Akiya. "Lithium-Ion Batteries, ScienceTechnologies." (2009).
۱۰ - van Schalkwijk, Walter,Bruno Scrosati, eds. Advances in lithium-ion batteries. Springer Science & Business Media, 2002.
۱۱ - Ozawa, Kazunori, ed. Lithium Ion Rechargeable Batteries: Materials, Technology,New Applications. John Wiley & Sons, 2012.
ارسال نظر