معرفی مولکول‌ها و نانومواد هوشمند

معرفی مولکول‌ها و نانومواد هوشمند
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فوتوکرومیک
مواد هوشمند
ترموکرومیک
مکانوکرومیک
کموکرومیک
الکتروکرومیک
فوتوولتاییک
ترموالکتریک
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۸,۸۰۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴
 
 

معرفی مولکول‌ها و نانومواد هوشمند

اصطلاح هوشمند به موادی اطلاق می شود که می توانند با درک (Sense) شرایط محیطی اطراف خود، نسبت به آن واکنش (Response) متناسب را نشان دهند. امروزه کاربرد این مواد (بویژه فلزات و کامپوزیت های هوشمند) در بسیاری از حوزه های صنعت گسترش یافته است. در فناوری نانو، واژه هوشمند به ماده ای گفته می شود که بر روی آن تغییراتی انجام گرفته است تا کارایی خاصی از آن بر آید. این مواد گاه به صورت پویا (Dynamic) عمل می کنند، به طوری که می توانند خواص یا ساختار خود را مبتنی بر یک الگوی خارجی تغییر دهد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-1- مقدمه
1-2- مواد هوشمند وفناوری نانو
1-3- انواع مولکول ها و نانو مواد هوشمند
1-1-3- مواد هوشمند نوع اول (ترکیبات کرومیک)
1-1-1-3- مواد فتوکرومیک (Photochromic)
2-1-1-3- مواد ترموکرومیک (Thermochromic) 

3-1-1-3- مواد مکانوکرومیک (Mechanochromic) و کموکرومیک (Chemochromic)
4-1-1-3- مواد الکتروکرومیک (Electrochromic)
2-1-3- مواد هوشمند نوع دوم
1-2-1-3- مواد فتوولتائیک  (Photovoltaic)
2-2-1-3- مواد ترموالکتریک (Thermoelectric)
3-2-1-3- مواد نورتاب (لومینسانس کننده)
1-4-کاربرد نانو مواد هوشمند
1-1-4- کاربرد به عنوان حسگر گاز
1-5-استفاده از نانو مواد هوشمند در پزشکی
1-6- نتیجه گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lulu Ma, L., Wang, Q., Lu, G., Chen, R., Sun, X." Photochromic Nanostructures Based on Diarylethenes with Perylene Diimide"Langmuir Vol.26, pp.6702, (2010).
۲ - Carotenuto, G., Nicolais, F. Reversible “Thermochromic Nanocomposites Based on Thiolate-Capped Silver Nanoparticles Embedded in Amorphous Polystyrene” Materials Vol. 2, pp.1323, (2009). [3] Lee, C. K., Davis,
۳ - D.A., White, S.R., Moore, J. S., Sottos, N. R., Braun, P.V. "Force-Induced Redistribution of a Chemical Equilibrium", Journal Of American Chem. Society. Vol. 132, PP. 16107–16111, (2010).
۴ - Nakajima, R., Yamada, Y., Komatsu, T., Murashiro, K., Saji, T., Hoshino, K. “Electrochromic properties of ITO nanoparticles/viologen composite film electrodes” RSC Advance., Vol. 2, pp.4377, (2012).
۵ - Zhou, H., Gan, X., Wang, J., Zhu, X., Li, G." Hemoglobin-Based Hydrogen Peroxide Biosensor Tuned by the Photovoltaic Effect of Nano Titanium Dioxide"Analytical Chemistry, Vol. 77, No. 18, (2005).
۶ - Jikun Chen,J., Xuchun Gui, X. "Superlow Thermal Conductivity 3D Carbon Nanotube Network for Thermoelectric Applications". Applide. Material and. Interfaces, Vol.4, pp. 81−86, (2012).
۷ - Wang, s., Westcott, s., Chen, w. "Nanoparticle Luminescence Thermometry"Journal of. Physical. Chemistry. B, Vol. 106, No. 43, (2002).
۸ - Hatten, X, D., Bell, N., Yufa, N., Christmann, G., Nitschke. J. R. "A Dynamic Covalent, Luminescent Metallopolymer that Undergoes Sol-to-Gel Transition on Temperature Rise" Journal of the American Chemical Society. Vol. 133, PP. 3158–3164, (2011).
۹ - http://www.indiantextilejournal.com/articles/FAdetails.asp?id=1742.
۱۰ - Hu, J., Wang, Li., Cai, W., Li, Y., Zeng, H., Zhao, L. " SmartReversible Surface Plasmon Resonance Responses to Various Atmospheres for Silver Nanoparticles Loaded in Mesoporous SiO2" Journal of Physical Chemistry. C. Vol.113, pp.19039-19045, (2009).
۱۱ - Weitai, W., Ting, Z., Alexandra, B., Probal, B., Shuiqin, Z. " Smart Core-Shell Hybrid Nanogels with Ag Nanoparticle Core for Cancer Cell ImagingGel Shell for pH-Regulated Drug Delivery" Chemistry of Materials, Vol.22, pp.1966 - 1976 (2010).
ارسال نظر