مقدمه ‌ای بر طیف ‌سنجی مرئی - فرابنفشUV-Vis Spec

مقدمه ‌ای بر طیف ‌سنجی مرئی - فرابنفشUV-Vis Spec
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

طیف‌سنجی
جذب
الکترون
نوار ظرفیت
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳,۴۴۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۰۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۰
 
 

مقدمه ‌ای بر طیف ‌سنجی مرئی - فرابنفشUV-Vis Spec

مطالعه برهمکنش تابش الکترومغناطیسی با ماده اسپکتروسکوپی نامیده می شود. تابش الکترومغناطیسی که با مؤلفه هایی همچون طول موج، فرکانس و سرعت مشخص می شود، دارای یک خاصیت دوگانه ذره و موج است. در حقیقت می توان تابش الکترومغناطیسی را به صورت ذرات مجزا به نام فوتون در نظر گرفت که انرژی آنها متناسب با فرکانس تابش است. طیف الکترومغناطیسی، امواج رادیویی تا پرتو های گاما را در بر می گیرد که بر حسب فرکانسشان به نام‌های گوناگونی خوانده می شوند. در طیف سنجی فرابنفش/ مرئی، جذب تابش الکترومغناطیسی باعث برانگیخته شدن الکترون های لایه ظرفیت اتم ها و مولکول ها می شود. این انتقالات الکترونی در اتم ها باعث ایجاد تعدادی خطوط جذبی باریک می شود اما در مولکول ها پیک های جذبی پیوسته و پهن را به دست می دهند.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- خصوصیات کلی تابش الکترومغناطیسی
2-طیف الکترومغناطیسی
3 - حالت های انرژی مواد و نحوه بر هم کنش نور با ماده در ناحیه فرابنفش / مرئی
بحث و نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Skoog, D. A. , Holler, F. J. , Crontch, S. R. “Principles of Instrumental Analysis”, 6th edition, Canada:David Harris, (2007).
۲ - Ingle, J. D. , Crouch, S. “Spectrochemical Analysis”, USA:Prentice-Hall, Inc., (1988).
۳ - http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/UV-Vis/spectrum.htmuv2
۴ - http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/uvvisab1.htm
۵ - اسگوگ، وست، هالر،" مبانی شیمی تجزیه، جلد دوم." ترجمه: عبدالرضا سلاجقه، ابوالقاسم نجفی. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، (1380).
ارسال نظر