بررسی جنبه ‌های ناقص‌ الخلقه ‌زایی-تراتوژنیسیتی-نانوذرات 2

بررسی جنبه ‌های ناقص‌ الخلقه ‌زایی-تراتوژنیسیتی-نانوذرات 2
سطح مقاله

تخصصی
کلمات کلیدی

نانوذرات
سلامت و بهداشت
سمیت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

بررسی جنبه ‌های ناقص‌ الخلقه ‌زایی-تراتوژنیسیتی-نانوذرات 2

کاربردهای نانوذرات در پزشکی، صنعت و سایر شاخه‌های مرتبط با انسان، موجودات زنده و محیط زیست با توجه به پیشرفت فناوری نانو بسیار شاخص و بارز است. با توجه به خواص جدید و نوین نانوذرات، جنبه‌های احتمالی اثرات نانوذرات بر سلامت موجودات زنده ناشناخته است. مطالعات متعددی در تعیین اثرات سوء مختلف نانوذرات موجود در محیط زیست بر سلامت انسان و موجودات زنده صورت گرفته است. بیشتر این مطالعات تجربی بر جمعیت‌های انسانی و حیوانات آزمایشگاهی بالغ صورت گرفته است. با این حال در برخی گونه‌ها، جنین به آلاینده‌ها و عوامل زیست محیطی حساس‌تر است. لذا پاره‌ای از تحقیقات به صورت ویژه، اثرات مختلف نانوذرات بر تکامل جنین را مورد توجه قرار داده‌اند و مطالعات جدیدی در این زمینه طراحی و اجرا شده‌اند. هدف دو مقاله بررسی جنبه‌های ناقص‌الخلقه‌زایی (تراتوژنیسیتی) نانوذرات (1) و (2)، بررسی اثرات نانومواد مختلف به ویژه اثرات سمی آن‌ها بر تکامل جنین و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه است. بر این اساس، استراتژی‌های محافظتی مختلف در برابر اثرات سوء محتمل اتخاذ خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 2-3- جنین دوزیستان
 3-3- جنین پرندگان
 4-3- جنین پستانداران
 5-3- جنین انسان

 6-3- سمیت نانوذرات: مکانیسم‌های سمیت سلولی منجر به اثرات تراتولوژیک
4- نتیجه‌گیری و بحثلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Asharani, P.V., Y. Lian Wu, Z. Gong,S. Valiyaveettil; Toxicity of silver nanoparticles in zebrafish models, Nanotechnology, Vol.19, I.25, p. 255102, (2008).
۲ - Cheng, J.S.H. Cheng; Influence of carbon nanotube length on toxicity to zebrafish embryos, International Journal of Nanomedicine, Vol.7, p. 3731-3739, (2012).
۳ - Lee, K.J., L.M. Browning, P.D. Nallathamby,X.-H.N. Xu; Study of Charge-Dependent TransportToxicity of Peptide-Functionalized Silver Nanoparticles Using Zebrafish EmbryosSingle Nanoparticle Plasmonic Spectroscopy, Chemical Research in Toxicology, Vol.26, I.6, p. 904-917, (2013).
۴ - Ispas, C., D. Andreescu, A. Patel, D.V. Goia, S. Andreescu,K.N. Wallace; ToxicityDevelopmental Defects of Different SizesShape Nickel Nanoparticles in Zebrafish, Environmental Science & Technology, Vol.43, I.16, p. 6349-6356, (2009).
۵ - Bar‐Ilan, O., R.M. Albrecht, V.E. Fako,D.Y. Furgeson; Toxicity Assessments of Multisized GoldSilver Nanoparticles in Zebrafish Embryos, Small, Vol.5, I.16, p. 1897-1910, (2009).
۶ - Laban, G., L.F. Nies, R.F. Turco, J.W. Bickham,M.S. Sepúlveda; The effects of silver nanoparticles on fathead minnow (Pimephales promelas) embryos, Ecotoxicology, Vol.19, I.1, p. 185-195, (2010).
۷ - Powers, C.M., T.A. Slotkin, F.J. Seidler, A.R. Badireddy,S. Padilla; Silver nanoparticles alter zebrafish developmentlarval behavior: distinct roles for particle size, coatingcomposition, NeurotoxicologyTeratology, Vol.33, I.6, p. 708-714, (2011).
۸ - Truong, L., I.S. Moody, D.P. Stankus, J.A. Nason, M.C. Lonergan,R.L. Tanguay; Differential stability of lead sulfide nanoparticles influences biological responses in embryonic zebrafish, Archives of Toxicology, Vol.85, I.7, p. 787-798, (2011).
۹ - Wu, Y., Q. Zhou, H. Li, W. Liu, T. Wang,G. Jiang; Effects of silver nanoparticles on the developmenthistopathology biomarkers of Japanese medaka (Oryzias latipes) using the partial-life test, Aquatic Toxicology, Vol.100, I.2, p. 160-167, (2010).
۱۰ - Browning, L.M., K.J. Lee, T. Huang, P.D. Nallathamby, J.E. Lowman,X.-H. Nancy Xu; Random walk of single gold nanoparticles in zebrafish embryos leading to stochastic toxic effects on embryonic developments, Nanoscale, Vol.1, I.1, p. 138-152, (2009).
۱۱ - Zhu, X., L. Zhu, Z. Duan, R. Qi, Y. Li,Y. Lang; Comparative toxicity of several metal oxide nanoparticle aqueous suspensions to Zebrafish (Danio rerio) early developmental stage, Journal of Environmental ScienceHealth. Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Vol.43, I.3, p. 278-284, (2008).
۱۲ - Jovanović, B., L. Anastasova, E.W. Rowe, Y. Zhang, A.R. Clapp,D. Palić; Effects of nanosized titanium dioxide on innate immune system of fathead minnow (Pimephales promelas Rafinesque, 1820), EcotoxicologyEnvironmental Safety, Vol.74, I.4, p. 675-683, (2011).
۱۳ - Yeo, M.-K.M. Kang; Effects of Cu x TiO y nanometer particles on biological toxicity during zebrafish embryogenesis, Korean Journal of Chemical Engineering, Vol.26, I.3, p. 711-718, (2009).
۱۴ - Asharani, P., Y. Lianwu, Z. Gong,S. Valiyaveettil; Comparison of the toxicity of silver, goldplatinum nanoparticles in developing zebrafish embryos, Nanotoxicology, Vol.5, I.1, p. 43-54, (2011).
۱۵ - Hu, Y.-L., W. Qi, F. Han, J.-Z. Shao,J.-Q. Gao; Toxicity evaluation of biodegradable chitosan nanoparticles using a zebrafish embryo model, International Journal Nanomedicine, Vol.6, p. 3351-3359, (2011).
۱۶ - Lacerda, L., A. Bianco, M. Prato,K. Kostarelos; Carbon nanotubes as nanomedicines: toxicology to pharmacology, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol.58, I.14, p. 1460-1470, (2006).
۱۷ - King-Heiden, T.C., P.N. Wiecinski, A.N. Mangham, K.M. Metz, D. Nesbit, J.A. Pedersen, R.J. Hamers, W. Heideman,R.E. Peterson; Quantum Dot Nanotoxicity Assessment Using the Zebrafish Embryo, Environmental Science & Technology, Vol.43, I.5, p. 1605-1611, (2009).
۱۸ - Dubertret, B., P. Skourides, D.J. Norris, V. Noireaux, A.H. Brivanlou,A. Libchaber; In vivo imaging of quantum dots encapsulated in phospholipid micelles, Science, Vol.298, I.5599, p. 1759-1762, (2002).
۱۹ - Grodzik, M.E. Sawosz; The influence of silver nanoparticles on chicken embryo developmentbursa of Fabricius morphology, Journal of AnimalFeed Sciences, Vol.15, I.Suppl. 1, p. 111-114, (2006).
۲۰ - Sikorska, J., M. Szmidt, E. Sawosz, T. Niemiec, M. Grodzik,A. Chwalibog; Can silver nanoparticles affect the mineral content, structuremechanical properties of chicken embryo bones?, Journal of AnimalFeed Sciences, Vol.19, I.2, p. 286-291, (2010).
۲۱ - Roman, D., A. Yasmeen, M. Mireuta, I. Stiharu,A.-E. Al Moustafa; Significant toxic role for single-walled carbon nanotubes during normal embryogenesis, Nanomedicine: Nanotechnology, BiologyMedicine, Vol.9, I.7, p. 945-950
۲۲ - De, S.K., B.C. Paria, S.K. Dey,G.K. Andrews; Stage-specific effects of cadmium on preimplantation embryo developmentimplantation in the mouse, Toxicology, Vol.80, I.1, p. 13-25, (1993).
۲۳ - Park, M.R., S. Gurunathan, Y.J. Choi, D.N. Kwon, J.W. Han, S.G. Cho, C. Park, H.G. Seo,J.H. Kim; Chitosan nanoparticles cause pre-postimplantation embryo complications in mice, Biology of Reproduction, Vol.88, I.4, p. 88, (2013).
۲۴ - CHAN, W.h.N.h. SHIAO; Cytotoxic effect of CdSe quantum dots on mouse embryonic development, Acta Pharmacologica Sinica, Vol.29, I.2, p. 259-266, (2008).
۲۵ - Li, C., X. Li, A.K. Suzuki, Y. Zhang, Y. Fujitani, K. Nagaoka, G. Watanabe,K. Taya; Effects of Exposure to Nanoparticle-rich Diesel Exhaust on Pregnancy in Rats, The Journal of ReproductionDevelopment, Vol.59, I.2, p. 145-150, (2013).
۲۶ - Hoelting, L., B. Scheinhardt, O. Bondarenko, S. Schildknecht, M. Kapitza, V. Tanavde, B. Tan, Q.Y. Lee, S. Mecking, M. Leist,S. Kadereit; A 3-dimensional human embryonic stem cell (hESC)-derived model to detect developmental neurotoxicity of nanoparticles, Archives of Toxicology, Vol.87, I.4, p. 721-733, (2013).
۲۷ - Kohen, R.A. Nyska; Invited Review: Oxidation of Biological Systems: Oxidative Stress Phenomena, Antioxidants, Redox Reactions,Methods for Their Quantification, Toxicologic Pathology, Vol.30, I.6, p. 620-650, (2002).
۲۸ - Buzea, C., I.I. Pacheco,K. Robbie; Nanomaterialsnanoparticles: sourcestoxicity, Biointerphases, Vol.2, I.4, p. MR17-MR172, (2007).
ارسال نظر