سیستم ‏‌های دارورسانی نانومقیاس

سیستم ‏‌های دارورسانی نانومقیاس
سطح مقاله

مقدماتی
کلمات کلیدی

دارو
فناوری نانو
نانوحامل
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

سیستم ‏‌های دارورسانی نانومقیاس

پس از معرفی سیستم‌های نوین دارورسانی طی دهه‌های گذشته، همچنان برخی از اهداف دارورسانی دور از ذهن به نظر می‏‌رسید. به ‏تدریج و با معرفی فناوری نانو به علوم مختلف از جمله دارورسانی، هدف‌مندی دارورسانی به اندام و سلول‏‌های گوناگون گسترش یافت و توانست بسیاری از نظریاتی را که تا پیش از آن ناممکن به نظر می‏‌رسید، محقق گرداند.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
2- میکروذرات
3- نانوذرات
 1-3- اندازه‏ ی نانوذرات و ویژگی‏ های آنها در اثرات زیستی
مزایای عمومی نانوذرات
4- معرفی سیستم‏ های نوین توسط فناوری نانو در زمینه‏ ی دارورسانی
 1-4- سیستم‏ های دارورسانی هوشمند

5- چالش ‏های نانوذرات
بحث و نتیجه ‏گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Jain, K. K. ‟Drug Delivery Systems” USA: Humana Press, (2008).
۲ - Saltzman, W. M. ‟Drug Delivery Engineering Principles for Drug Therapy” USA: OXFORD Press, (2001).
۳ - Perrie, Y., Rades, T. ‟FASTtrack: Pharmaceutics-Drug DeliveryTargeting” USA: Pharmaceutical Press, (2010).
ارسال نظر