مشخصه ‌یابی نانومواد و اهمیت آن در مطالعات سم‌ شناسی

مشخصه ‌یابی نانومواد و اهمیت آن در مطالعات سم‌ شناسی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

نانومواد
خواص شیمیایی
مشخصه‌یابی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

مشخصه ‌یابی نانومواد و اهمیت آن در مطالعات سم‌ شناسی

کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.کاربرد نانومواد در کالاهای مصرفی و سایر محصولات در چند سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است و همین امر نگرانی‌هایی را درباره اثرات احتمالی زیستی و بهداشتی مواجهه با نانومواد، به‌ویژه نانواشیا، انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها ایجاد کرده است. با توجه به تنوع نانومواد که با ترکیب شیمیایی ظاهراً مشابهی تولید می‌شوند، مشخصه‌یابی دقیق فیزیکوشیمیایی برای تشخیص صحیح مواد مورد آزمون و گسترش دانش اثر سمیت نانومواد بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به اهمیت مشخصه‌یابی فیزیکوشیمیایی نانواشیای تولیدی و اثر برخی از این خصوصیات بر سمّیت نانوذرات پرداخته شده است. ضروری است تا قبل از انجام آزمون‌های سمیت چنین موادی ویژگی فیزیکوشیمیایی آن‌ها تعیین، طراحی، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- اندازه ذره و توزیع اندازه ذره
3- شکل ذره
4- مساحت سطح
4- ترکیب شیمیایی
5- شیمی سطح
6- بار الکتریکی سطحی
7- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - R. Menhaje-Bena, M. Ghazei-khansari, M.K. Koohi, " Nanotechnologies —Guidance on physico-chemical characterization of engineered nanoscale materials for toxicologic assessment" ICS: 07. 030, Iranian national standards, Institute of StandardsIndustrial Research of Iran, INSO 21206, 1st.Edition, 2016
۲ - هواری, خلیل الرحمان.، محمد پازوکی و غلامعلی نعمت اللهی، "مقایسه خواص نوری انواع نانو ساختارهای طلا"، همایش ملی مواد نو، تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی،(۱۳۸۷)
۳ - Nel A, Xia T, Madler L, et al. Toxic potential of materials at the nanolevel, Rev Sci )2006(; 311:622–7
۴ - نانسی.ا.مونتروریور.، لانگ. تران، "سم شناسی نانو ذرات"؛ قاسم عموعابدینی، دکتر محمد کاظم کوهی، دکتر حمید راشدی و مهندس جواد ملکوتی‌خواه؛ چاپ اول؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ (1388).
۵ - Oberdorster G, Maynard A, Donaldson K, et al. “Principles for characterizing the potential human health effects exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy”. Review. Part Fibre Toxicol (2005), 2:1–35
۶ - Donaldson K, Stone V, Tran CL, et al., “Nanotoxicology”. Occup Environ Med, (2004), 61:727–8
۷ - Oberdorster G, Oberdorster E, Oberdorster J., “Nanotoxicology: an emerging discipline evolving studies of ultrafine particles”. Environ Health Perspect, (2005), 113:823–39
۸ - https://en.wikipedia.org/wiki/Colloidal_gold
۹ - Stoehr LC, Gonzalez E, Stampfl A, Casals E, Duschl A, Puntes V, Oostingh GJ. Shape matters, “effects of silver nanosphereswires on human alveolar epithelial cells”. Part Fibre Toxicol, (2011), 30(8): 36
۱۰ - Park KH, Chhowalla M, Iqbal Z, et al. “Single-walled carbon nanotubes are a new class of ion channel blockers”. J Biol Chem, (2003), 278:50212–26
۱۱ - Radomski A, Jurasz P, Alonso-Escolano D, et al. “Nanoparticle-induced platelet aggregationvascular thrombosis”. Br J of Pharmacol, (2005), 146:882–93
۱۲ - Jia G, Wang H, Yan L, et al. Cytotoxicity of carbon nanomaterials: “single-wall nanotube, multi-wall nanotube,fullerene”. Environ Sci Technol, (2005), 39:1378-83
۱۳ - Seaton A, Donaldson K.,” Nanoscience, nanotoxicology,the need to think small”. Lancet, (2005), 365:923–4
۱۴ - Donaldson K, Tran CL. “Inflammation caused by particlesfibres”. Inhal Toxicol, (2002), 14:5–27
۱۵ - Warheit DB. “Nanoparticles: health impacts”. Materials Today, (2004), 7:32–5
۱۶ - Tran CL, Buchanan RT, Cullen RT, et al. “Inhalation of poorly soluble particles. II. Influence of particle surface area on inflammationclearance”. Inhal Toxicol, (2000), 12:1113–26
۱۷ - Br unauer, S. et al., “Adsorption of gases in multimolecular layers”. Journal of the American Chemical Society, (1938), 60: 309-319
۱۸ - Rouquerol, J., et al., “Recommendations for the characterization of porous solids (IUPAC Recommendations 1994)”, PureApplied Chemistry, (1994), 66: 1739-1758
۱۹ - Rouquerol, J., et al., “Is the BET equation applicable to microporous adsorbents? In: Characterisation of porous solids VII”. Studies in Surface ScienceCatalysis, (2007), 160: 49-56
۲۰ - Tran, CL, et al., “Inhalation of poorly soluble particles. II. Influence of particle surface area on inflammationclearance”, Inhalation Toxicology, (2000), 12: 1113-1126
۲۱ - Li son, D., et al., “Influence of particle surface area on the toxicity of insoluble manganese dioxide dusts”. Archives of Toxicology, (1997), 71(12): 725-729
۲۲ - Oberdorster, G. et al., “Correlation between particle size, in vivo particle persistence,lung injury”.Environmental Health Perspectives, (1994), 102(suppl 5): 173-179
۲۳ - Hardman R.A. “Toxicologic review of quantum dots: toxicity depends on physicochemicalenvironmental factors”. Environ Health Perspect, (2006), 114:165–72
۲۴ - Cedervall, T., et al., “Understanding the nanoparticle-protein corona using methods to quantify exchange ratesAF finities of proteins for nanoparticles”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, (2007), 104 (7): 2050-2055
۲۵ - Hyung, H., et al.,”Natural organic matter stabilizes carbon nanotubes in the aqueous phase”, Environmental ScienceTechnology, (2007), 41(1): 179-184
۲۶ - Limbach, l. K. et al., “Exposure of engineered nanoparticles to human lung epithelial cells: Influence of chemical compositioncatalytic activity on oxidative stress”, Environmental ScienceTechnology, (2007), 41(11): 4158- 4163
۲۷ - Bosi, S., et al., “Hemolytic ef fects of water-soluble fullerene derivatives”, Journal of Medicinal Chemistry, (2004), 47(27) 6711- 6715
۲۸ - Limbach, l. K., et al., “Oxide nanoparticle uptake in human lung fibroblasts: Ef fects of particle size, agglomeration,diffusion at low concentrations”, Environmental ScienceTechnology, (2005), 39(23): 9370-9376
۲۹ - Limbach, L. K., et al., “Physico-chemical dif ferences between particle-molecule-derived toxicity: Can we make inherently safe nanoparticles”. CHIMIA International Journal for Chemistry, (2009), 63(1): 38- 43
۳۰ - Jiang, J., et al., “Characterization of size, surface charge,agglomeration state of nanoparticle dispersions for toxicological studies”, Journal of Nanoparticle Research, (2009), 11(1): 77- 89
ارسال نظر