معرفی روش آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی

معرفی روش آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸۶۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۳۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

معرفی روش آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی

از تکنیک‌های مبتنی بر روش آنالیز حرارتی مواد (Thermal Analysis; TA) می‌توان به آنالیز توزین حرارتی یا تجزیه گرماوزنی (Thermogravimetric Analysis; TGA) و مشتق توزین حرارتی (Derivative Thermogravimetry; DTG) اشاره نمود. در روش آنالیز توزین حرارتی، جرم نمونه در یک اتمسفر کنترل شده به طور پیوسته برحسب دمای اعمال شده به سیستم یا مدت زمان اعمال دما (در حالی که دما برحسب زمان به صورت خطی افزایش می‌یابد) ثبت می شود. به عبارت دیگر، نمودار حاصل از این روش نشان‌دهنده تغییرات جرم ماده به‌عنوان تابعی از دما یا زمان خواهد بود. درحالی‌که در روش مشتق توزین حرارتی، مشتق منحنی تغییرات جرم بر حسب دما مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله به بررسی این دو روش، کاربرد‌ها و جزییات دستگاهی آن‌ها پرداخته خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- آنالیز توزین حرارتی
 1-1- دستگاهوری TGA
 1-1-1- ترازو
 2-1-1- حرارت دادن نمونه
 3-1-1- اتمسفر دستگاه
 4-1-1- نمونه
 5-1-1- محفظه قرارگیری نمونه ( sample holder)
2- مشتق توزین حرارتی
3- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - M. E. Brown, ChapmanHall, “Introduction to Thermal Analysis: TechniquesApplications”, 1988
۲ - J. W. DoddK. H. Tonge, “Thermal Methods”, John Wiley & Sons, 1987
۳ - Wesley Wm., Wendlant, “Thermal Analysis, third edition”, John Wiley & Sons.
۴ - Patrick K. Gallagher, “Handbook of Thermal AnalysisCalorimetry”, ELSEVIER.
۵ - Skoog. HollerCrouch, “Principles of Instrumental Analysis”, 6th edn., Thomson.
ارسال نظر