‌کاربرد کاتالیزورهای نوری 2

‌کاربرد کاتالیزورهای نوری 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فوتو کاتالیست
آبدوست
دی اکسید تیتانیوم TiO2
خودتمیزشونده
خاصیت ضد مه گرفتگی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

‌کاربرد کاتالیزورهای نوری 2

در سطح کاتالیزور نوری مثل تیتانیوم دی‌اکسید، دو نوع واکنش شیمیایی نوری قابل انجام است: اولین واکنش شامل واکنش‌های اکسایش- کاهش القا شده نوری و دومی آب‌دوستی القا شده نوری در خود سطح تیتانیوم دی‌اکسید است. ترکیب این دو واکنش، مسبب کشف کابردهای زیادی به‌ویژه در زمینه مصالح ساختمانی شده‌ است. با تابش اشعه ماوراءبنفش به سطح پوشیده شده با تیتانیوم دی‌اکسید، آب‌دوستی القا شده نوری ایجاد می‌شود که از شکل‌گیری قطره‌های آب جلوگیری می‌کند. خصلت فوق آب‌دوستی باعث می‌شود که آب به‌طور کامل روی سطح پخش شود و زیر آلودگی‌ها نفوذ کند. خودتمیزشوندگی و ضد مه‌گرفتگی از خصوصیات سطوح فوق آب‌دوست است. در ادامه معرفی کاربردهای کاتالیزورهای نوری به کاربردهای مبتنی بر خاصیت فوق آب‌دوستی و همچنین کاربردهای جدید این کاتالیزورها اشاره خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- فوق آب‌دوست شدن القا شده نوری
 1-1- خاصیت خود تمیزشوندگی
 2-1- خاصیت ضد مه گرفتگی
 3-1- کاهش دمای ساختمان
2- کاربردهای نوین
 1-2- لباس‌های محافظ

 2-2- رنگ‌های کاتالیزور نوری
3- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Hashimoto, K., Irie, H., Fujishima, A. “TiO2 Photocatalysis: A Historical OverviewFuture Prospects”, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44, No. 12, pp. 8269–8285, (2005).
۲ - Benedix, R., Dehn, F., Quaas, J., Orgass, M. “Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Create Self-Cleaning Building Materials”, LACER No. 5, pp. 157-168, (2000).
۳ - Carp, O., Huisman, C. L., Reller, A. “Photoinduced Reactivity of Titanium Dioxide”, Progress in Solid State Chemistry, Vol. 32, pp. 33-177, (2004).
۴ - Folli, A. “TiO2 photocatalysis in Portland cement systems: fundamentals of self cleaning effectair pollution mitigation”, A thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Aberdeen, (2010).
۵ - Zhang, S., H., Tanadi, D., Li, W. ”Effect of photocatalyst TiO2 on workability, strength,self-cleaning efficiency of mortars for applications in tropical environment”, 35th Conference on Our World in concrete & structures, Singapore, (2010).
۶ - Mori, K. “Photo-Functionalized Materials Using Nanoparticles: Photocatalysis”, KONA, No. 23, pp. 205-214, (2005).
۷ - Sánchez, B., Muñoz-Vicente, M., Sánchez-Muñoz, M., Portela, R., Suárez, S., Hernández-Alonso, M. D., Canela, M. C. “Indoor Environment Improvement by Using a Safer Photocatalytic System”, The Second International Conference on Building EnergyEnvironment, pp. 656-663, (2012).
۸ - Senic, Z., Bauk, S., Todorovic, M. V., Pajic, N., Samolo, A., Rajic, D. “Application of TiO2 Nanoparticles for Obtaining Self- Decontaminating Smart Textiles”, Scientific Technical Review, Vol. 61, No. 3-4, pp. 63-72, (2011).
۹ - www. Ecogreen-plus.com, “photocatalytic paint”.
ارسال نظر