فناوری نانو راهی برای تأمین انرژی پاک و پایدار

فناوری نانو راهی برای تأمین انرژی پاک و پایدار
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

پیل سوختی
نانوفوتوکاتالیست
نانولوله‌ کربنی
هیدروژن
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۵ رای)

فناوری نانو راهی برای تأمین انرژی پاک و پایدار

در حال حاضر فناوری نانو، توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. این فناوری امیدواری زیادی را نه فقط در محققان بلکه بین دولت‌ها و صنعت‌گران، برای حل مشکلات موجود به وجود آورده است. یکی از مشکلات مهم جهان امروز، تأمین انرژی است. از طرفی سوخت‌های فسیلی رو به اتمام هستند و از طرفی استفاده از آن‌ها منجر به آلودگی محیط زیست شده است. یکی از راه‌های نویدبخش برای تأمین انرژی پاک و پایدار، استفاده از هیدروژن است. با توجه به محدودیت‌های فناورانه در تولید، ذخیره و تبدیل هیدروژن، هنوز امکان استفاده گسترده از این گاز سبک در حوزه انرژی وجود ندارد. استفاده از نانوفوتوکاتالیست‌ها برای تولید ارزان و پاک هیدروژن از آب و نور خورشید، به کار بردن نانولوله‌های کربنی و نانوذرات آلیاژی فلزات برای ذخیره هیدروژن و استفاده از نانوکاتالیست‌ها برای تبدیل هیدروژن به انرژی می‌تواند راهی برای غلبه بر این محدودیت‌ها باشد. در این مقاله نقش فناوری نانو در تولید، ذخیره و تبدیل هیدروژن مرور شده است [1].

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. تولید هیدروژن
 1.2. حساس‌سازی با رنگ
 2.2. ایمپلنت‌کردن یون
3. ذخیره هیدروژن
4. تبدیل هیدروژن با استفاده از پیل‌های سوختی
5. نتیجه


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - . Elena Serrano, Guillermo Rus, Javier Garcia-Martinez, RenewableSustainable Energy Reviews, 13, 2009
۲ - . Xiabo Chen , Samuel S. Mao, Chem. Rev, 107, 2007
۳ - . Xing-Gang Hou , Feng-Huan Hao , Bin Fan , Xue-Nan Gu , Xian Ying , AnDong Liu , Nucl. Instr.Meth. in Phys. Res. B,243,2006
۴ - . Jose A. Rodriguez, Marcos Frnandez-Garcia, Synthesis,PropertiesApplication of Oxide Nanomaterials,2007
۵ - . http://en. wikipedia. org/wiki/file: Nafion_ structure. Png
۶ - . http://en. wikipedia. org/wiki/file:PBI-synthesis. Png
۷ - . http://en. wikipedia. org/wiki/Ion_implantation
۸ - . http://www. ncnr. nist. gov/staff/taner/nanotube/exohydrogen. Html
ارسال نظر