مزایای استفاده از میکرورآکتورهای کاتالیستی در صنعت و روش های ساخت آن

مزایای استفاده از میکرورآکتورهای کاتالیستی در صنعت و روش های ساخت آن
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

نانوالیاف
نانوپوشش
ساخت میکروراکتور
کاتالیست
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

مزایای استفاده از میکرورآکتورهای کاتالیستی در صنعت و روش های ساخت آن

در سال‌های اخیر، تحقیقات بسیاری برای حل معضلات رآکتورهای سنتی صورت گرفته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به استفاده از رآکتورهای میکروساختار (Micro-structures reactors) (MSR) کاتالیستی اشاره کرد. ابعاد کوچک‌تر میکرورآکتورها در مقایسه با رآکتورهای سنتی موجب کوتاه‌تر شدن زمان‌های واکنش، محدودیت‌های انتقال جرم و حرارت کمتر، همچنین، دما، فشار و غلظت‌های بالاتر واکنش می‌شود. بدیهی است استفاده از نسل جدید رآکتورها کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی واحدهای صنعتی می‌کند. در این مقاله، رآکتورهای میکروساختار معرفی شده و پس از بیان اهمیت کاربرد آن‌ها، روش‌هایی عملی برای طراحی این ساختارها ارائه شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. روش‌های ساخت انواع میکرورآکتورهای کاتالیستی
 1.2. روش عملیات سطحی
 2.2. روش عملیات دمایی بالا
 3.2. روش عملیات شـیمیایی
 4.2. پوشش‌دهی سطحی با رسوب از فاز مایع

 5.2. سوسپانسیون‌ها
 6.2. نشست بخار شیمیـایی
3. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - A Cybulski, J.A Moulijn, “Structured CatalystsReactors”, Taylor & Francis, (2006)
۲ - V Hessel, H Lowe, F Schonfeld, Micromixers-a review on passiveactive mixing principles, Chem. Eng. Sci., Vol.60, (2005)
۳ - I Yuranov, L Kiwi-Minsker, A Renken, Appl. Catal. B: Environ., Vol.43, (2003)
۴ - L Kiwi-Minsker, I Yuranov, V Holler, A Renken, Chem. Eng. Sci., Vol.54, (1999)
۵ - U.I Matatov-Meytal, Ind. Eng. Chem. Res., Vol.44, (2005)
۶ - H Kestenbaum, A.L Oliveira, W Schmidt, F Schuth, W Ehrfeld, K.Gebauer, H Lowe, T Richter, D Lebiedz, I Untiedt, H Zuchner, Ind. Eng. Chem. Res., Vol.41, (2002)
۷ - . M Fichtner, J Mayer, D Wolf, K Schubert, Ind. Eng. Chem. Res., Vol.40, (2001)
۸ - D Honicke, G Wiessmeier, DECHEMA Monogr., Vol.132, (1996) 93.
۹ - J.C. Ganley, K.L. Riechmann, E.G. Seebauer, R.I. Masel, Porous anodic alumina optimized as a catalyst support for microreactors, J. Catal. 227 (2004)
۱۰ - S Zhao, J Zhang, D Weng, X Wu, Surf. Coatings Technol., Vol.167, (2003)
۱۱ - K Haas-Santo, O Gorke, P Pfeifer, K Schubert, Chimia, Vol.56, (2002)
۱۲ - C Horny, A Renken, L Kiwi-Minsker, Catal. Today, Vol.120, (2007)
۱۳ - L Kiwi-Minsker, I Yuranov, E Slavinskaia, V Zaikovskii, A Renken, Catal. Today, Vol.59, (2000)
۱۴ - P Reuse, A Renken, K Haas-Santo, O Gorke, K Schubert, Chem. Eng. J., Vol.101, (2004)
۱۵ - J Bravo, A Karim, T Conant, G.P Lopez, A Datye, Chem. Eng. J., Vol.101, (2004)
۱۶ - D.J Seo, W.L Yoon, Y.G Yoon, S.H Park, G.G Park, C.S Kim, Electrochim. Acta, Vol.50, (2004)
۱۷ - P Pfeifer, K Schubert, G Emig, Appl. Catal. A: Gen., Vol.286, (2005)
۱۸ - A Stefanescu, A.C van Veen, C Mirodatos, J.C Beziat, E Duval-Brunel, Catal. Today, Vol.125, (2007)
۱۹ - A.L.Y Tonkovich, B Yang, S.T Perry, S.P Fitzgerald, Y Wang, Catal. Today, Vol.120, (2007)
۲۰ - M.T Janicke, H Kestenbaum, U Hagendorf, F Schuth, M Fichtner, K Schubert, J. Catal., Vol.191, (2000)
۲۱ - P Tribolet, L Kiwi-Minsker, Catal. Today, Vol.102-103, (2005)
۲۲ - Y.H Chin, J Hu, C Cao, Y Gao, Y Wang, Catal. Today, Vol.110, (2005)
۲۳ - W. Wunderlich, Diam. Relat. Mater., Vol.16, (2007)
ارسال نظر