فناوری نانو- فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد تولیدی

فناوری نانو- فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد تولیدی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ریسک
ایمنی
نانومواد
مدیریت خطر
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

فناوری نانو- فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد تولیدی

هدف از این مقاله ارائه فرایندی برای شناسایی، ارزیابی، تصمیم‌گیری و تبادل اطلاعات در مورد خطر (risk) بالقوه ناشی از توسعه و استفاده از نانومواد تولیدی است تا در نهایت ایمنی و بهداشت عموم جامعه، مصرف‌کنندگان، کارگران و هم‌چنین محیط‌زیست تأمین شود. ارزیابی خطر یک روش شناخته شده علمی و نظام‌مند به منظور شناسایی، ارزیابی و کنترل خطر ناشی از مواد و فرایندهای شیمیایی است. فرایند مدیریت خطر ارائه شده در این مقاله مختص نانومواد نبوده، بلکه از طریق فراهم کردن اطلاعات، توسعه مجموعه‌ای از پروفایل‌های مرتبط با خصوصیات، خطرات و تماس با نانومواد و نیز مسائل اختصاصی مرتبط با فناوری نانو، تکمیل‌کننده راه‌کارهای موجود است. این مقاله، راهنمایی‌های لازم در زمینه اطلاعات مورد نیاز برای انجام ارزیابی خطر و اتخاذ تصمیمات مدیریت خطر و نیز نحوه برخورد در مواقع فقدان اطلاعات کامل یا معتبر را از طریق پذیرفتن فرضیات معقول و عملیات مناسب مدیریت خطر ارائه می‌دهد. علاوه بر این، روش‌هایی برای به‌روزرسانی فرضیات، تصمیمات و عملیات با فراهم آمدن اطلاعات جدید و نیز چگونگی تبادل اطلاعات و تصمیم‌گیری‌ها پیشنهاد شده است. روش‌های ارائه شده می‌تواند در جهت شفاف‌سازی، معتبر کردن و بهبود مداوم راه‌کارهای مدیریت خطر نانومواد استفاده شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. توصیف نانوماده و کاربردهای آن
3. توسعه پروفایل‌های مربوط به نانوماده
 1.3. توسعه پروفایل خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 2.3. توسعه پروفایل مخاطره
 1.2.3. روش‌های آزمون سمیت
 3.3. توسعه پروفایل تماس
 1.3.3. اندازه‌گیری و پایش تماس
4. ارزیابی خطر
5. کنترل و مدیریت خطر
6. تصمیم‌گیری، مستندسازی و اجرا
7. بازنگری و به کارگیری
8. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - ISO, ISO/TR 27687. “Nanotechnologies - terminologydefinitions for nano-objects, nanoparticle, nanofibrenanoplate”, 1st Edition, Switzerland: The International Organization for Standardization, (2008)
۲ - ISO, ISO/TR 80004-2. “Nanotechnologies - vocabulary - part 2: Nano-objects”, 1st Edition, Switzerland: The International Organisation for Standardization, (2015).
۳ - Bakand, S., Hayes, A. “Toxicological considerations, toxicity assessmentrisk management of inhaled nanoparticles”, International journal of molecular Sciences, 17, 929, (2016).
۴ - Oberdorster, G., Kane, A.B., Klaper, R.D., Hurt, R.H. “Nanotoxicology chapter in book Casarettdoull’s toxicology - the basic science of poisons”, New York: Mc Graw Hill, (2013).
۵ - Bakand, S., Hayes, A., Dechsakulthorn, F. “Nanoparticles: A review of particle toxicology following inhalation exposure”, Inhal Toxicol, 24, 125-135, (2012).
۶ - Hayes, A.J., Bakand, S. “Toxicological perspectives of inhaled therapeuticsnanoparticles”, Expert Opin Drug Metab Toxicol, 10, 933-947, (2014).
۷ - Dechsakulthorn, F., Hayes, A., Bakand, S., L., J., Winder, C. “In vitro cytotoxicity of ed nanoparticles using human skin fibroblasts”, Alternatives to Animal TestingExperimentation, 14, 397-400, (2008).
۸ - ISO, ISO/TR 12885. “Nanotechnologies - healthsafety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies”, 1st Edition, Switzerland: The International Organization for Standardization, (2008).
۹ - ISO, ISO/TR 13121. “Nanotechnologies - nanomaterial risk evaluation”, 1st Edition, Switzerland: The International Organization for Standardization, (2011).
۱۰ - ISO, ISO/TS 12901-1. “Nanotechnologies - occupational risk management applied to engineered nanomaterial - part 1: Principlesapproaches”, 1st Edition, Switzerland: The International Organization for Standardization, (2012).
۱۱ - ISO, ISO/TS 12901-2. “Nanotechnologies - occupational risk management applied to engineered nanomaterial-part 2: Use of the control banding approach”, Switzerland: The International Organization for Standardization, (2014).
۱۲ - Bakand, S.; Hayes, A. “Troubleshooting methods for toxicity testing of airborne chemicals in vitro”, J Pharmacol Toxicol Methods, 61, 76-85, (2010).
۱۳ - Zalk, D.M., Paik, S.Y., Paul Swuste, P. “Evaluating the control banding nanotool: A qualitative risk assessment method for controlling nanoparticle exposures”, Journal of Nanoparticle Research, 11, 1685-1704, (2009).
ارسال نظر