کاربرد فوتوکاتالیست ها - 1

کاربرد فوتوکاتالیست ها - 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فوتوکاتالیست
دی اکسید تیتانیوم TiO2
تصفیه آب
شکافت آب
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

کاربرد فوتوکاتالیست ها - 1

فرآیند فوتوکاتالیستی امروزه به یک کلمه پرکاربرد تبدیل شده است و محصولات مختلفی بر پایه عملکرد آنها توسعه یافته‌اند. زمانی‌که یک فوتوکاتالیست تحت تابش نور قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از زوج الکترون- حفره‌ها‌ در آن به وجود می‌آیند. انرژی حاصل از الکترون‌ها و حفره‌های برانگیخته به طرق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکترون‌های برانگیخته یا می‌توانند به‌طور مستقیم برای تولید الکتریسیته به‌کار روند، مشابه با آنچه در سلول‌های فوتوولتاییک (کاربرد الکتریکی) انجام می‌شود، و یا واکنش‌های شیمیایی را پیش ‌برند (کاربرد شیمیایی)، مشابه با آنچه در کاربردهای فوتوکاتالیستی رخ می‌دهد. تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2) به‌دلیل خواص منحصر به فرد، مهمترین فوتوکاتالیست شناخته شده است و از آن‌جایی‌که کاربردهای عملی آن مستلزم استفاده از هیچ ماده شیمیایی نیست، در دسته مواد دوستدار محیط زیست قرار می‌گیرد. تصفیه آب و هوا، ضدعفونی کردن، تخریب و تجزیه مواد آلی، تهیه سبز مواد شیمیایی مهم صنعتی، اثر ضد بخار و کاربرد در سطوح خود تمیزشونده، از مهمترین کاربردهای فوتوکاتالیست تیتانیوم دی‌اکسید است. در این مقاله، به کاربردهای گوناگون زیستی، شیمیایی، زیست‌محیطی، صنعتی و ساختمانی فوتوکاتالیست تیتانیوم دی‌اکسید پرداخته شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
1-1- تجزیه‌ یا شکافت آب (Water Splitting)

2-1- تخریب آلودگی‌ها
1-2-1- تصفیه خاک
2-2-1- تصفیه‌ هوا
3-2-1- تصفیه آب و پساب‌ها 
3-1- استفاده در تهیه‌ ترکیبات آلی
4-1- تخریب میکروارگانیسم‌ها
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - MacQueen, D. B., Kambe, N., Jenks, T., Garland, R. “Discovery of Photocatalysts for Hydrogen Production”, Final Scientific/Technical Report, (2006).
۲ - Kudo, A. “Photocatalyst materials for water splitting”, Catalysis Surveys Asia, Vol. 7, No. 1, pp. 31-38, (2003).
۳ - Hashimoto, K., Irie, H., Fujishima, A. “TiO2 Photocatalysis: A Historical OverviewFuture Prospects”, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44, No. 12, pp. 8269–8285, (2005).
۴ - Folli, A. “TiO2 photocatalysis in Portland cement systems: fundamentals of self cleaning effectair pollution mitigation”, A thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Aberdeen, (2010).
۵ - Kachina, A. “Gas-Phase Photocatalytic Oxidation Of Volatile organic compounds”, Thesis for the Degree of Doctor of Science (Technology) to be presented with due permission for public examinationcriticism in Auditorium 1383 at Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland on the 28th of March, 2008, at noon
۶ - Benedix, R., Dehn, F., Quaas, J., Orgass, M. “Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Create Self-Cleaning Building Materials”, LACER No. 5, pp. 157-168, (2000).
۷ - Vinu, R., Madras, G. “Environmental remediation by photocatalysis”, Journal of the Indian Institute of Science, Vol. 90:2, pp. 189-230, (2010).
۸ - Yu, Q. L., Brouwers, H. J. H. “Indoor air purification using heterogeneous photocatalytic oxidation. Part I: Experimental study”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 92, pp. 454-461, (2009).
۹ - Zhao, J., Yang, X. “Photocatalytic oxidation for indoor air puri&cation: a literature review”, BuildingEnvironment, Vol. 38, pp. 645-654, (2003).
۱۰ - Byrne, J. A., Fernandez-Iba˜nez, P. A., Dunlop, P. S. M., Alrousan, D. M. A., Hamilton, J. W. J. “Photocatalytic Enhancement for Solar Disinfection of Water”, International Journal of Photoenergy, Vol. 2011, Article ID 798051, 12 pages, (2011).
۱۱ - Carp, O., Huisman, C. L., Reller, A. “Photoinduced Reactivity of Titanium Dioxide”, Progress in Solid State Chemistry, Vol. 32, pp. 33-177, (2004).
۱۲ - Mozia, S., Tomaszewska, Morawski, A. W., “Photocatalytic degradation of azo-dye acid red 18”, Desalination, Vol. 180, pp. 449-456, (2005).
۱۳ - . Konstantinou, I. K., Albanis, T. A. “TiO2-assisted photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous solution: kineticmechanistic investigations”, Applied Catalysis B: Environmental.Vol. 49, pp. 1–14, (2004).
۱۴ - Idrisa, A., Hassana, N., Rashida, R., Ngomsik, A. F. “Kineticregeneration studies of photocatalytic magnetic separable beads for chromium (VI) reduction under sunlight”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 186, pp. 629–635 (2011).
۱۵ - Kitsiou, V., Filippidis, N., Mantzavinos, D., Poulios, I. “Heterogeneoushomogeneous photocatalytic degradation of the insecticide imidacloprid in aqueous solutions”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 86, pp. 27–35, (2009).
۱۶ - Nasr-Esfahani, M., Montazerozohori, M., Abdi, K. “Photocatalytic Oxidation of Dihydropyrimidinones Using Titanium Dioxide Suspension”, Arkivoc, pp. 255-264, (2009).
۱۷ - Zhang, A. P., Sun, Y. P. “Photocatalytic killing effect of TiO2 nanoparticles on Ls-174-t human colon carcinoma cells”, World Journal of Gastroenterology, Vol. 10, No. 21, pp. 3191-3193, (2004).
۱۸ - Stamate, M., Lazar, G. “Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Create Self-Cleaning Materials”, MOCM 13, Vol. 3, (2007).
۱۹ - Kang, H. Y. “Analysis of the California Nanoindustry Focused on Carbon NanotubesTiO2 Nanomaterials”, Department of Toxic Substances Control Pollution PreventionGreen Technology, (2010).
۲۰ - Al-Rasheed, R. A. “Water Treatment By Heterogeneous Photocatalysis an overview”, Presented at 4th SWCC Acquired Experience Symposium held in Jeddah, (2005).
ارسال نظر