نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 2

نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نور درمانی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳,۸۰۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 2

فتودینامیک درمانی (PDT) در معالجات سرطان شامل فوتوسنتیسایزری است که پس از تابش نور، توسط بافت سرطانی جذب می شود. استفاده از نانوذرات به عنوان حامل دستاورد امیدوارکننده ای است چون این نانومواد می توانند همه ملزومات را برای یک عامل PDT ایده ال فراهم کنند. این مقاله انواع نانوذراتی که اخیرا در PDT کاربرد دارند، را شرح می دهد. پیشرفتهای اخیر در استفاده از نانوذرات معدنی و نانومواد بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان حامل عاملهای فتوستسایزر، مطرح می شود. نانوذراتUpconversion، نانوذرات خودتابشی، نانوذرات فتوسینتسایزر از جمله نانوذرات فعال در فتوداینامیک تراپی هستند که در این مقاله بحث شده اند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
4- نانوذرات غیر فعال در نور پویا درمانی
 1-4 حامل های نانوذره ای زیست تخریب پذیر
 2-4- نانوذرات غیرتخریب پذیر

5-جذب دو فوتونی ( Two Photon Absorbtion (TPA) 
6- نانوذرات فعال در فتوداینامیک تراپی

 1-6- نانوذرات فتوسینتسایزر
 2-6- نانوذرات خودتابشی (Self lighting nanoparticle)
 3-6- نانوذراتUpconversion
7- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Schakenraad, J., et al., Enzymatic activity toward poly (L lactic acid) implants. Journal of biomedical materials research, 1990. 24(5): p. 529-545.
۲ - Shive, M.J. Anderson, Biodegradationbiocompatibility of PLAPLGA microspheres.Advanced drug delivery reviews, 1997. 28(1): p. 5.
۳ - Konan, Y.N., R. Gurny,E. Allemann, State of the art in the delivery of photosensitizers for photodynamic therapy. Journal of PhotochemistryPhotobiology B: Biology, 2002. 66(2): p. 89-106.
۴ - McCarthy, J.R., et al., Polymeric nanoparticle preparation that eradicates tumors. Nano letters, 2005. 5(12): p. 2552-2556.
۵ - Konan-Kouakou, Y., et al., In vitroin vivo activities of verteporfin-loaded nanoparticles. Journal of controlled release, 2005. 103(1): p. 83-91.
۶ - Saxena, V., M. Sadoqi,J. Shao, Polymeric nanoparticulate delivery system for Indocyanine green: biodistribution in healthy mice. International journal of pharmaceutics, 2006. 308(1-2): p. 200-204.
۷ - Zeisser-Labouebe, M., etal., Hypericin-loaded nanoparticles for the photodynamic treatment of ovarian cancer. International journal of pharmaceutics, 2006. 326(1-2): p. 174-181.
۸ - Ricci-Júnior, E.J.M. Marchetti, Preparation, characterization, photocytotoxicity assay of PLGA nanoparticles containing zinc (II) phthalocyanine for photodynamic therapy use. Journal of microencapsulation, 2006. 23(5): p. 523-538.
۹ - Bechet, D., et al., Nanoparticles as vehicles for delivery of photodynamic therapy agents. Trends in biotechnology, 2008. 26(11): p. 612-621.
۱۰ - Weetall, H.H., Storage stability of water-insoluble enzymes covalently coupled to organicinorganic carriers. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Enzymology, 1970. 212(1): p. 1-7.
۱۱ - Jain, K., Nanotechnology-based drug delivery for cancer. Technology in cancer research & treatment, 2005. 4(4): p. 407.
۱۲ - . Wang, S., et al., Nanomaterialssinglet oxygen photosensitizers: potential applications in photodynamic therapy. Journal of Materials Chemistry, 2004. 14(4): p. 487-493.
۱۳ - Macdonald, I.J.T.J. Dougherty, Basic principles of photodynamic therapy. Journal of PorphyrinsPhthalocyanines, 2001. 5(2): p. 105-129.
۱۴ - Roy, I., et al., Ceramic-based nanoparticles entrapping water-insoluble photosensitizing anticancer drugs: a novel drug-carrier system for photodynamic therapy. Journal of the American Chemical Society, 2003. 125(26): p. 7860-7865.
۱۵ - Yan, F.R. Kopelman, The Embedding of Meta tetra (Hydroxyphenyl) Chlorin into Silica Nanoparticle Platforms for Photodynamic TherapyTheir Singlet Oxygen ProductionpH dependent Optical Properties¶. Photochemistryphotobiology, 2003. 78(6): p. 587-591.
۱۶ - Wieder, M.E., et al., Intracellular photodynamic therapy with photosensitizer-nanoparticle conjugates: cancer therapy using a ‘Trojan horse’. Photochem. Photobiol. Sci., 2006. 5(8): p. 727-734.
۱۷ - Oo, M.K.K., et al., 5-aminolevulinic acid-conjugated gold nanoparticles for photodynamic therapy of cancer. Nanomedicine, 2008. 3(6): p. 777-786.
۱۸ - . Bazan, G.C., et al., Paracyclophane molecules for two-photon absorption applications. 2007, Google Patents.
۱۹ - Bakalova, R., et al., Quantum dots as photosensitizers? Nature biotechnology, 2004. 22(11): p. 1360.
۲۰ - Samia, A.C.S., X. Chen,C. Burda, Semiconductor quantum dots for photodynamic therapy. Journal of the American Chemical Society, 2003. 125(51): p. 15736-15737.
۲۱ - Chen, W., Nanoparticle self-lighting photodynamic therapy for cancer treatment. Journal of Biomedical Nanotechnology, 2008. 4(4): p. 369-376.
۲۲ - Boyer, J.C., et al., Synthesis of colloidal uping NaYF4 nanocrystals doped with Er3+, Yb3+Tm3+, Yb3+ via thermal decomposition of lanthanide trifluoroacetate precursors. Journal of the American Chemical Society, 2006. 128(23): p. 7444-7445.
۲۳ - . Pires, A.M., et al., Er, Yb doped yttrium based nanosized phosphors: Particle size,“host lattice”doping ion concentration effects on upcon efficiency. Journal of Fluorescence, 2006. 16(3): p. 461-468.
۲۴ - Zijlmans, H., et al., Detection of celltissue surface antigens using up-ing phosphors: a new reporter technology. Analytical biochemistry, 1999. 267(1): p. 30-36.
۲۵ - Heer, S., et al., Highly Efficient Multicolour Upcon Emission in Transparent Colloids of Lanthanide‐Doped NaYF4 Nanocrystals. Advanced Materials, 2004. 16(23‐24): p. 2102-2105.
۲۶ - Zhang, P., et al., Versatile photosensitizers for photodynamic therapy at infrared excitation. Journal of the American Chemical Society, 2007. 129(15): p. 4526-4527.
۲۷ - Wang, F., et al., Synthesis of polyethylenimine/NaYF4 nanoparticles with upcon fluorescence. Nanotechnology, 2006. 17: p. 5786.
۲۸ - Chatterjee, D.K., L.S. Fong,Y. Zhang, Nanoparticles in photodynamic therapy: an emerging paradigm.Advanced drug delivery reviews, 2008. 60(15): p. 1627-1637.
۲۹ - Bakalova, R., et al., Quantum dots as photosensitizers? Nature a-z index, 2004. 22(11): p. 1360-1361.
۳۰ - Chatterjee, D.K.Z. Yong, Uping nanoparticles as nanotransducers for photodynamic therapy in cancer cells. Nanomedicine, 2008. 3(1): p. 73-82.
ارسال نظر