تأثیرات ورود به محدوده نانومتری بر خواص مغناطیسی مواد

تأثیرات ورود به محدوده نانومتری بر خواص مغناطیسی مواد
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

انرژی مغناطیسی
فناوری نانو
پارامغناطیس
کنترل ابعاد
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

تأثیرات ورود به محدوده نانومتری بر خواص مغناطیسی مواد

هدف مقاله فعلی معرفی تأثیر کاهش ابعاد ماده و ورود به محدوده نانومتری بر روی خواص مغناطیسی مواد است. ورود به محدوده نانومتری بر خواص نرمی و سختی ماده مغناطیسی اثرگذار است. همچنین یک خاصیت جدید به نام سوپرپارامغناطیس در ابعاد نانومتری وجود دارد که مشابه آن در ابعاد غیرنانومتری وجود ندارد، این خاصیت در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه‌ای بر تأثیر نانوفناوری
2. مقایسه رشد دومین با تغییر جهت دومین بر سختی یک ماده
3. شرایط ایجاد تک دومین و خواص آن
4. خاصیت ابرپارامغناطیس
5. رفتار ماده مغناطیسی در ابعاد بحرانی اول و دوم
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Vajtai, Robert, ed. Springer handbook of nanomaterials. Springer Science & Business Media, 2013.
۲ - Cantor, Brian, ed. Novel nanocrystalline alloysmagnetic nanomaterials. CRC Press, 2004.
۳ - Callister, William D.,David G. Rethwisch. Materials scienceengineering. Vol. 5. NY: John Wiley & Sons, 2011.
۴ - Sattler, Klaus D., ed. Handbook of nanophysics: nanoparticlesquantum dots. CRC press, 2010.
ارسال نظر