سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی

سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

پیل
نقاط کوانتومی
مواد نانوساختار
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی

سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی یکی از انواع نویدبخش سلول‌های خورشیدی نانو‌ساختار هستند. در سال‌های اخیر این نوع سلول‌ها تحت تحقیقات گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی به‌دلیل خواص منحصر به‌فرد ناشی از ساختار خود، گزینه‌ مناسبی جهت جایگزینی سلول‌های سیلیکونی هستند. در این مقاله به مرور ساختار سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی پرداخته شده است. موضوعات اصلی بحث شده در این مقاله شامل استفاده از نقاط کوانتومی در سلول‌های خورشیدی شاتکی، سلول‌های خورشیدی پیوند ناهمگن تهی‌شده، سلول‌های خورشیدی جاذب بسیار نازک، سلول‌های خورشیدی پیوند ناهمگن توده‌ای (پلیمر) و سلول‌های خورشیدی حساس شده با نقطه کوانتومی است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. اصطلاحات اساسی در توصیف عملکرد سلول‌های خورشیدی

3. انواع سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی
 1.3. سلول‌های خورشیدی شاتکی (Schottky solar cells)

 2.3. سلول‌های خورشیدی پیوند ناهمگون تهی‌شده (Depleted heterojunction solar cells)
 3.3. سلول‌های خورشیدی جاذب بسیار نازک (Extremely thin absorber (ETA) solar cells)
 4.3. سلول‌های خورشیدی پیوند ناهمگن توده‌ای (پلیمر)( Bulk heterojunction (polymer) solar cells)
 5.3. سلول‌های خورشیدی حساس شده با نقطه کوانتومی(Quantum dot sensitized solar cells)
4. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - S.M.Sze, “physics of semiconductor devices”, John Wiley, (1982).
۲ - L. El Chaar, L.A. lamont, N.El Zein, Review of photovoltaic technologies, RenewableSustainable Energy Reviews, Vol. 15, 2165-2175, (2011).
۳ - Edward H. Sargent, Colloidal quantum dot solar cells, Nature Photonics,Vol. 6,133-135,( 2012).
۴ - Sven Ruhle, Menny Shalom, Arie Zaban, Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, Vol. 11, 2290-2304, (2010).
۵ - Cheng-Chieh Chao, Kuan-Lin Chen , Joong Sun Park , Pei-Chen Su, Quantum Dot Solar Cells, Stanford University, (2007).
۶ - Valerie Collins, Fadzai Fungura, Zach Zasaza, Quantum Dot Sensitized Solar Cells.
۷ - . Saim Emin, Surya P. Sinhgh, Liyuang Han, Norifusa Satoh, Ashraful Islam, Colloidal quantum dot solar cells, SOLAR ENERGY, 85, 1264-1282, (2011).
۸ - Illan J. Kramer, Andras G. Pattantyus-Abraham , Aaron R. Barkhouse , Xihua Wang , Gerasimos Konstantatos , Ratan Debnath , Larissa Levina , Ines Raabe , Md. K. Nazeeruddin , Michael Gratzel , Edvard H. Sargent, Advances in colloidal quantum dot solar cells: The depleted-heterojunction device, Thin Solid Films,Vol. 519, 7351-7355, (2011).
۹ - Ivan Mora, Sixto Gimenez , Francisco Fabregat , Roberto Gomez , Qing Shen , Taro Toyoda ,Juan Bisquert, Recombination in Quantum Dot Sensitized Solar Cells, Account of chemical research,Vol. 42, 1848-1857, ( 2009).
۱۰ - Marvin H. Wu, Akira Ueda ,Rechard Mu, “Organic Photovoltaics”, CRC Press, (2005).
۱۱ - A.J Nozik, Quantum dot solar cells, PHYSICA E,Vol. 14, 115-120, (2002).
۱۲ - Sawn M. Rosson, Developmentimprovement of quantum dot sensitized solar cell architecture, (2010)
۱۳ - J.Wienke,., M. Krunks,F. Lenzmann, Inx(OH)ySz as recombination barrier in TiO2/inorganic absorber heterojunctions. Semiconductor ScienceTechnology, 18(9): p. 876-880.(2003)
۱۴ - Xiaochang Miao, High efficiency grapheme solar cells chemical doping, Nano Letters,1021, (2012)
۱۵ - Xia Guo, Chaohua Cuc, Maojie Zhang, Lijun Huo, Ye Huang Jian, energy environ.sci, 2012,7943-7949
۱۶ - . H. Sargent, Hybrid passivated colloidal quantum dot solids, nature nanotechnology
ارسال نظر