طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس XRF

طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس XRF
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

میکروسکپ پراش اشعه ایکس XRD
آنالیز عنصری
آنالیز کیفی
فلورسانس
الکترون
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس XRF

در طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس، (XRF=X-ray Fluorescence Spectroscopy)، از روش طیف نشری اشعه ایکس برای تجزیه لایه‌های سطحی استفاده می‌شود. این تکنیک توانایی انجام آنالیز عنصری به‌صورت کیفی و نیمه‌کمی نمونه‌ها به خصوص نمونه‌های معدنی را داراست. در اثر تابش اشعه ایکس و برانگیختگی نمونه، انتقال الکترونی در لایه‌های مختلف اتم انجام می‌شود که هر انتقال الکترونی همراه با نشر یک خط طیفی اشعه ایکس است. طول موج خطوط طیفی نشر شده مبنای تجزیه کیفی عناصر و شدت پرتوها، متناسب با فراوانی یا کمیت عناصر موجود در نمونه است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- اساس کار طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس
3- اجزای تشکیل‌دهنده طیف‌نگار فلوئورسانس اشعه ایکس
 1-3- منابع اشعه ایکس
 2-3- تحلیلگر انرژی
4- نمونه مجهول
5- طیف فلوئورسانس اشعه ایکس
6- کاربردها


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Ron Jenkins, “X-Ray Fluorescence Spectrometry”, New York, Wiley (1999).
۲ - . Potts, P. J., West, M. “Portable X-ray Fluorescence Spectrometry Capabilities for In Situ Analysis”, UK, Royal Society of Chemistry (2008).
ارسال نظر