نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 2

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
دارو
انتقال هدفمند
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 2

اخیرا دارورسانی هدفمند به دلایل منفعتهای مختلف، مورد توجه زیادی قرارگرفته است. در میان راه های فراوانی که دارو رسانی هدفمند را نشان می دهند، نانوذرات مغناطیسی به دلیل دارورسانی موضعی، اثرات جانبی کاهش یافته و رهایش داروی کنترل شده طی مدت زمان طولانی، مورد توجه قرار گرفته اند. آنچه در مقاله حاضر می خوانیم شامل بیان اهمیت پوشش دار کردن نانو ذرات مغناطیسی به عنوان یک نیاز اساسی برای کاربردهای پزشکی، نحوه ی بارگذاری دارو در نانوذرات مغناطیسی، ورود ذرات به بدن و هدف یابی می باشد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

مقدمه
6-پارامترهای موثر در طراحی نانوذره مغناطیسی
 1-6- موانع فیزیولوژیکی:
 1-1-6- موانع خارج سلولی
 2-1-6- موانع داخل سلولی

 2-6- پارامتر های فیزیکی
7- پوشش دار کردن نانوذرات مغناطیسی
 1-7- مزایای پوشش دار کردن نانوذرات

 2-7-انواع پلیمرها با استفاده بیشتر
 1-2-7- پلی اتیلن گلیکول
 2-2-7- پوشش SiO2
8- مراحل فعالیت حامل های مغناطیسی
 1-8- بارگذاری دارو
 2-8- ورود به بدن ونزدیک کردن به بافت

 3-8-هدف یابی
 1-3-8- هدف یابی غیر فعال
 2-3-8-هدف یابی فعال
 3-3-8-طراحی نانو ذرات برای هدف یابی فعال
 1-3-3-8-چگالی ملکول های هدف
 2-3-3-8-اندازه ذره
 3-3-3-8-شکل نانوذره
بحث و نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Veiseh, O., Gunn, J. W. & Zhang, M. Designfabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug deliveryimaging. Advanced Drug Delivery Reviews 62, 284-304 (2010).
۲ - Dobson, J. Magnetic nanoparticles for drug delivery. willy (11 MAY 2006)
۳ - Kim, J. E., Shin, J. Y. & Cho, M. H. Magnetic nanoparticles: an update of application for drug deliverypossible toxic effects.Archives of Toxicology 86, 685-700, (2012)
۴ - Varadan, V. K., Chen, L. & Xie, J. Nanomedicine : designapplications of magnetic nanomaterials, nanosensorsnanosystems. (Wiley, 2008 )
۵ - Torcilin, V. P. Nanoparticulates as drug carriers. (Imperial CollegePress, 2006)
۶ - Sun, C., Lee, J. S. H. & Zhang, M. Magnetic nanoparticles in MR imagingdrug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews 60, 1252-1265, (2008).
ارسال نظر