نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 3

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 3
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

دارو
سمیت
فارموکینتیک
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 3

اغلب دارورسانی توسط حاملهای MNP با هدایت نانوذرات مغناطیسی به ناحیه هدف توسط میدان مغناطیسی، انجام می پذیرد. این عمل از طریق چندین مکانیسم مختلف انجام میشود. در این بین اندازه نانو ذره و ویژگی های سطح آنها نقش زیادی در تعیین توانایی عبور از غشای سلولی بازی می کند. این مقاله مروری است بر مطالعات فارموکنتیک بر MNP ، سمیت MNP و موانع MNP در کاربری پزشکی.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
 4-8-هدف یابی مغناطیسی

 5-8-تحویل درون سلولی
 6-8- ترشح کنترل شده عامل درمانی
9-مطالعات فارموکنتیک روی MNP
 1-9-توزیع زیستی و پاکسازی ( Clearance)

 1-1-9- اندازه هیدرو دینامیک
 2-1-9- شکل ذرات
 3-1-9- خصوصیات سطحی
 2-9-عاقبت ذرات
10 - مطالعه سمیت نانو ذرات مغناطیسی
 1-10- سمیت نانو ذرات مغناطیسی از طریق مسیرهای استنشاقی
11-  موانع در کاربردهای پزشکی
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Veiseh, O., Gunn, J. W. & Zhang, M. Designfabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug deliveryimaging. Advanced Drug Delivery Reviews 62, 284-304, (2010).
۲ - Torcilin, V. P. Nanoparticulates as drug carriers. (Imperial CollegePress, 2006)
۳ - Varadan, V. K., Chen, L. & Xie, J. Nanomedicine : designapplications of magnetic nanomaterials, nanosensorsnanosystems. (Wiley, 2008)
۴ - Sun, C., Lee, J. S. H. & Zhang, M. Magnetic nanoparticles in MR imagingdrug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews 60, (2008).
۵ - Kim, J. E., Shin, J. Y. & Cho, M. H. Magnetic nanoparticles: an update of application for drug deliverypossible toxic effects.Archives of Toxicology 86, (2012)
۶ - Chomoucka, J. et al. Magnetic nanoparticlestargeted drug delivering. Pharmacological Research 62, (2010)
۷ - Dobson, J. Magnetic nanoparticles for drug delivery. willy (11 MAY 2006)
ارسال نظر