نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanoparticles-MNPs

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanoparticles-MNPs
سطح مقاله

مقدماتی
کلمات کلیدی

نانوذرات مغناطیسی
پارامغناطیس
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۱۸۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۱۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۸
 
 

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanoparticles-MNPs

این مقاله به بررسی ترکیبات مغناطیسی، خواص آن‌ها و همچنین معرفی نانوذرات مغناطیسی و ویژگی‌های آن‌ها می­‌پردازد. در ادامه، پس از بررسی رفتار و خواص ترکیبات مغناطیسی و معرفی رفتار اَبَرپارامغناطیس، به تبیین اثرات ناشی از اندازه و مساحت سطح روی خواص مغناطیسی ترکیبات و معرفی نانوذرات مغناطیسی پرداخته می‌شود. نانوذرات به‌دلیل ابعاد کوچک و در نتیجه نسبت سطح به حجم بالایی که دارند، دارای خواص سطحی و فیزیکی متفاوتی نسبت به بالک ماده هستند. ترکیب این خواص با خواص مغناطیسی منجر به ظهور دسته جدیدی از نانوذرات تحت عنوان نانوذرات مغناطیسی شده است که امروزه به صورت فراگیر در بخش‌های مختلفی همچون مهندسی، علوم محض و کاربردی، پزشکی، کاربرد‌های صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می­‌گیرند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- رفتار مغناطیسی
1-2- دیامغناطیس
2-2- پارامغناطیس 
3-2- فرومغناطیس 
1-3-2. آنتی‌فرومغناطیس 
2-3-2. فری‌مغناطیس
3- خواص فیزیکی عمومی
4- پدیده اَبَر‌پارامغناطیس
5- ویژگی‌های خاص نانوذرات مغناطیسی
1-5- اثر اندازه
2-5- اثر سطح
6- کاربرد نانو‌‌ذرات مغناطیسی
7- نتیجه‌گیری

 لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Issa,B.,Obaidat,I.M.,Albiss,B.A.,Haik,Y. "Magnetic Nanoparticles: Surface EffectsProperties Related to Biomedicine Applications", International Journal of Molecular Sciences, Vol.14 ,pp.21266-21305,(2013).
۲ - Couvreur,P.,Reddy,L.H.,Arias,J.L.,Nicolas,J. "Magnetic Nanoparticles", Chemical Reviews, Vol.112 ,pp.5818-5878(2012).
۳ - Yamini,Y.,Faraji,M.,Rezaee,M. "Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Functionalization, Characterization,Applications", Journal of Iranian Chemical Society, Vol. 7 ,pp.1-37,(2010).
۴ - Singamaneni,S.,Bliznyuk,V.N.,Binek,C.,Tsymbal,E.Y. "Magnetic nanoparticles: recent advances in synthesis, self-assemblyApplications", Journal of Material Chemistry, Vol.21 ,pp.16819-16845,(2011)
۵ - Muller,R.N.,Laurent,S.,Forge,D.,Roch,A.,Robic,C.,VanderElst,L. "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles", Chemical Reviews, Vol.108 ,pp.2064-2110,(2008).
۶ - Colombo,M.,Romero,S.C.,Casula,M.F.,Gutiérrez,L.,Morales,M.P.,Böhm,I.B.,Heverhagen,J.T.,Prosperi,D.,Parak W.J. "Biological applications of magnetic nanoparticles", Chemical Society Reviews, Vol.41 ,pp.4306-4334,(2012).
۷ - Awschalom, D.D., Buhrman, R.A., Daughton, J.M., von Molnár, S., Roukes, M.L. "Spin Electronics, Chapter 3: FabricationCharacterization of Magnetic Nanostructures", Springer,(2004).
۸ - Awadallah, Ahmad, Sami H. Mahmood, Yazan Maswadeh, Ibrahim Bsoul,Aynour Aloqaily. "Structuralmagnetic properties of vanadium doped M-type barium hexaferrite (BaFe12-xVxO19)." In IOP Conference Series: Materials ScienceEngineering, vol. 92, no. 1, p. 012006. IOP Publishing, 2015.
۹ - Zhang, Sam,Dongliang Zhao. Advances in magnetic materials: processing, properties,performance. CRC press, 2017.
۱۰ - Hemery, Gauvin. "Synthesis of magneticthermosensitive iron oxide based nanoparticles for biomedical applications." PhD diss., Université de Bordeaux, 2017.
۱۱ - Andersen, Henrik L.,Mogens Christensen. "In situ powder X-ray diffraction study of magnetic CoFe 2 O 4 nanocrystallite synthesis." Nanoscale 7, no. 8 (2015): 3481-3490.
ارسال نظر