نانوزیست حسگرها 4- نانوساختارهای اکسیدی و نقاط کوانتومی در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

نانوزیست حسگرها 4- نانوساختارهای اکسیدی و نقاط کوانتومی در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر زیستی
مواد نانوساختار
نقاط کوانتومی
سرامیک
فناوری زیستی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوزیست حسگرها 4- نانوساختارهای اکسیدی و نقاط کوانتومی در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

در مقاله نانوزیست حسگرهای 3 به نقش نانوساختارهای فلزی در نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی پرداختیم. مقاله حاضر تاثیر استفاده از نانوساختارهای اکسیدی و کوانتوم دات ها بر عملکرد سنسورهای الکتروشیمیایی را بررسی می کند. کاربرد نانوساختارها در این سنسورها معمولا به منظور پر کردن شکاف بین مبدل و گیرنده زیستی، که در مقیاس نانو می باشد، صورت می گیرد. در میان انواع ساختارهای نانو، نانوذرات اکسیدی و و نیمه رسانا جایگاه ویژه ای در بهبود عملکرد و کارایی سنسورها دارند. استفاده همزمان از مزایای نانوساختارها و تکنیک های الکتروشیمیایی به ظهور سنسورهای با حساسیت و قدرت تجزیه ای بالا منجر شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2- نانوذرات اکسیدی
3-کوانتوم دات ها
4- مثال های کاربردی


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Xiliang Luo, Aoife Morrin, Anthony J. Killard, Malcolm R. Smyth, “Nanoparticles in Electrochemical Biosensors”, National Centre for Sensor Research, Dublin City University, Dublin 9, Ireland, pp. 1-90, (2011).
۲ - Wei Sun, Peng Qin, Hongwei Gao, Guicun Li, Kui Jiao, “Electrochemical DNA biosensor based on chitosan/nano-V2O5/MWCNTs composite film modified carbon ionic liquid electrodeits application to the LAMP product of Yersinia enterocolitica gene sequence”, BiosensorsBioelectronics, Vol. 25, pp. 1264-1270, (2010).
۳ - Martin Pumera, Samuel S´anchez, Izumi Ichinose, Jie Tang, “Electrochemical nanobiosensors”, SensorsActuators B, Vol. 123, pp.1195-1205, (2007).
۴ - Ali Mehdinia, S. Habib Kazemi, S. Zahra Bathaie, Abdolhamid Alizadeh, Mojtaba Shamsipur, Mir Fazlollah Mousavi, “Electrochemical DNA nano-biosensor for the study of spermidine–DNA interaction”, Journal of PharmaceuticalBiomedical Analysis,Vol. 49, pp. 587–593, (2009)
۵ - Haipeng Yang, Yongfa Zhu, “A high performance glucose biosensor enhanced via nanosized SiO2”, Analytica Chimica Acta, Vol. 554, pp. 92-97, (2005).
۶ - Kavitha Thandavan, Sakthivel Gandhi, Swaminathan Sethuraman, John Bosco Balaguru Rayappan, Uma Maheswari Krishnan, “Development of electrochemical biosensor with nano-interface for xanthine sensing – A novel approach for fish freshness estimation”, Food Chemistry, Vol. 139, pp. 963–969, (2013).
۷ - Kavitha Thandavan, Sakthivel Gandhi, Swaminathan Sethuraman, John Bosco Balaguru Rayappan, Uma Maheswari Krishnan, “A novel nano-interfaced superoxide biosensor”, SensorsActuators B, Vol. 176, pp. 884-892, (2013).
۸ - Yang Lei, Xiaoqin Yan, Jing Zhao, Xi Liu, Yu Song, Ning Luo,Yue Zhang, “Improved glucose electrochemical biosensor by appropriate immobilization of nano-ZnO”, ColloidsSurfaces B: Biointerfaces, Vol. 82, pp. 168-172, (2011).
ارسال نظر