کاربرد‌های نانومواد در غذا

کاربرد‌های نانومواد در غذا
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

اثرات فناوری‌نانو
صنایع غذایی
نانومواد مهندسی شده
نانولیپوزوم
نانوکپسول
نانوامولسیون
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد‌های نانومواد در غذا

فناوری نانو و به‌کارگیری نانومواد و نانوذرات مهندسی‌شده پتانسیل بالایی برای بهبود کیفیت مواد غذایی ایجاد کرده است که این بهینه‌سازی به‌طور عمده از طریق اعمال کاربردهای جدیدی مانند ابداع سیستم‌های حمل و جذب مواد غذایی و مواد زیست‌فعال، بهبود رنگ‌ها و طعم‌ها، عامل‌دار کردن ترکیبات، ردیابی و کنترل ترکیبات میکروبی، آلرژن‌ها و آلاینده‌ها و فرایند‌‌های بسته‌بندی مواد غذایی صورت می‌پذیرد. همچنین استفاده از نانومواد فرصت‌های زیادی را برای بهبود ویژگی‌های ارتقادهنده سلامتی مواد مغذی و انتقال ترکیبات زیست‌فعال در غذا فراهم کرده است. رهایش کنترل‌شده و آهسته ترکیبات با استفاده از هیدروژل‌های پلیمری و فناوری‌های کپسوله کردن، کاهش برهم‌کنش‌ها در یک سیستم غذایی، بهبود تراکنش و سوسپانسیون و تثبیت تعلیق ترکیبات نامحلول در آب با استفاده از لیپوزوم‌ها، نانوپراکنش‌ها (nanodispersion) و نانو‌امولسیون‌ها، بهبود فراهمی زیستی و بهبود پایداری از جمله دستاورد‌های کاربردی به‌کارگیری این فناوری و نانومواد در غذا و صنایع غذایی است. این کاربرد‌ها به‌طور عمده شامل مواد مغذی یا شیمیایی نانو کپسوله شده، نانوذرات با خاصیت ضد‌میکروبی و بسته‌بندی مواد غذایی به شکل هوشمند و فعّال خواهد بود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- حوزه‌های مختلف کاربرد فناوری نانو در غذا و صنایع غذایی
 1-2- ایجاد غذاهایی با هدف کاهش و تثبیت وزن
 2-2- تولید غذاهای غنی‌شده

 3-2- افزودنی‌های غذایی در مقیاس نانو
 4-2- نانوماتریکس‌ها
 5-2- نانوکپسول‌ها
 6-2- روکش کردن آنزیم‌ها
7-2- نانوامولسیون‌ها
8-2- نانولیف‌ها
 9-2- سایرکاربردهای نانومواد در صنعت غذا
3- تأثیر نانومواد بر سلامت
4- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Weiss, J., P. Takhistov,D.J. McClements; “Functional materials in food nanotechnology”, Journal of Food Science, Vol.71, I.9, (2006)
۲ - http:/www.nano.ir/papers/attach/3114.pdf
۳ - دکتر آراساب دباق مقدم، دکتر غلام حسین اسدی؛ ”کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی“، ماهنامه کشاورزی و غذا، شماره 40، ص 45-39، (تیر 1389).
۴ - Canham, L.; “Nanoscale semiconducting silicon as a nutritional food additive”, Nanotechnology, Vol.18, I.18, p. 185704, (2007)
۵ - Chaudhry, Q., M. Scotter, J. Blackburn, B. Ross, A. Boxall, L. Castle, R. Aitken,R. Watkins; “Applicationsimplications of nanotechnologies for the food sector”, Food AdditivesContaminants, Vol.25, I.3, p. 241-258, (2008)
۶ - Peters, R., P. Brandhoff, S. Weigel, H. Marvin, H. Bouwmeester, K. Aschberger, H. Rauscher, V. Amenta, M. Arena,F. Botelho Moniz; “Inventory of Nanotechnology applications in the agricultural, feedfood sector”, EFSA Supporting Publications, Vol.11, I.7, (2014).available at: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/621e.htm
۷ - Helgason, T., T. Awad, K. Kristbergsson, D.J. McClements,J. Weiss; “Effect of surfactant surface coverage on formation of solid lipid nanoparticles (SLN)”, Journal of ColloidInterface Science, Vol.334, I.1, p. 75-81, (2009)
۸ - Juan Riego Sintes, J., Blázquez M., Moya S., Vázquez S., Safety IssuesRegulatory Challenges of Nanomaterials, “A Symposium organized by four EU FP7 Projectsthe JRC”, 3-4 May 2012, San Sebastián, Spain
۹ - Chen, H., J. Weiss,F. Shahidi; “Nanotechnology in nutraceuticalsfunctional foods”, Food Technology, p. 30-36, (2006)
۱۰ - Baeumner A. 2004. Nanosensors identify pathogens in food. Food Technol 58(8):51–5
۱۱ - حامد اهری، بهروز اکبری، هدایت حسینی، امیرعلی انوار؛ ”کاربرد نانوزیستحسگرها در کنترل کیفی صنایع غذایی“، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، فصل اول، ص 57-1، (1394).
۱۲ - H. Bouwmeester, S. Dekkers, M. Noordam, W. Hagens, A. Bulder, C. de Heer, S. ten Voorde, S. WijnhovenA. Sips; “Health Impact of Nanotechnologies in Food Production”, Report 2007.014, published by RIKILT (Institute of Food Safety, Wageningen UR)National Institute of Public Health & the Environment (Center for SubstancesIntegrated Risk Assessment), (2007). Available at: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/120669
۱۳ - بهروز اکبری؛ ”بررسی میزان اثربخشی نانوتکنولوژی در شاخه‌های مختلف بهداشت محیط“، مجله علمی پژوهشی بهسازان محیط، سال دوم، شماره 2، ص 7-1، (1384).
ارسال نظر