نانوسلولز

نانوسلولز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوالیاف
سلولز
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوسلولز

الیاف سلولزی با داشتن عرضی در محدوده نانومتر، موادی مبتنی بر طبیعت با ویژگی‌های مفید و منحصر به فرد هستند. مهم‌تر از همه، نانوسلولزهای جدید که از الیاف سلولزی نانوساختار با یک بعد نسبتاً وسیع (نسبت طول به عرض) و با خواص معین تهیه می‌شوند، کاربردهای متعددی پیدا کرده‌اند. ترکیبات الیاف نانوساختار در فشار بالا، دمای بالا و شتاب بالا مجزا شده و منجر به ایجاد یک سطح وسیع می‌شوند و از این‌رو بر هم‌کنش‌های قوی با گونه‌های اطراف مانند آب، مواد پلیمری، مواد آلی، نانوذرات و سلول‌های زنده ایجاد می‌کنند. روش‌هایی از قبیل میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscopy- TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy-SEM) و ... برای شناسایی ساختار به‌کار می‌روند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1- مقدمه
 1-1- تاریخچه
 2-1- ساختار و خواص نانوسلولز
 1-2-1-انواع نانوسلولز
2- روش‌های تهیه
3- کاربردها
4- بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Klemm, D., Krame, F., Moritz, S., Lindstrom, T., Ankerfors, M., Gray, D., Dorris, A. " A New Family OF Nature-Based Materials " Angewandte Chemie, Vol.50, pp.5438-5466, (2011).
۲ - Ankerfors, M., Ahlander, E. "Nanocellulose" .
۳ - Turbek, A.F., Snyder, F.W., Sandberg, K.R. "Microfibrillated cellulose, a new cellulose product: Properties, usescommercial potential", Applied Polymer Symposia, Vol.37, pp.815-827,(2010).
۴ - Eichhon, "Current Internatinal Research into Cellulose NanofibersNanocomposites", Journal Material Science", Vol.45, pp.1-33, (2010).
۵ - http://chemeng.mcmaster.ca/cranston.html.
۶ - (a)Sjostrom, E. "Wood Chemistry: FundamentalApp;ications",(1993), (b)Samir, M.A.S.A, Alloin, F., Dufresne, A. "Review of Recent Research into Cellulosic Whiskers, Their PropertiesTheir Application in Nanocomposite Field", Biomacromolecules, Vol.6, pp.612-626, (2005).
۷ - http://www4.ncsu.edu/ojrojas/acsabstracts.pdf.
۸ - Paako, M., Ankerfors, M., Kosonen, H., Nykanen, A., Ahola, S., Osterberg, M., Ruokolainen, J., Laine, J., Larsson, P.T., Ikkala, O., Lindstrom, T. "Enzymatic hydrolysis combined with mechanical shearinghigh-pressure homogenization for nanoscale cellulose fibrilsstrong gels", Biomacromolecules, Vol.8, pp.1934-1941, (2007).
۹ - Saadatmand, S., Edlund, U., Albertsson, A. C., Danielsson, S., Dahlman, O. "Prehydrolysis in Softwood Pulping Produces a Valuable Biorefinery Fraction for Material Utilization", Environmental Science & Technology, Vol. 46, pp.8389-8396,(2012).
۱۰ - Frone, N.A., Panaitescu, D.M., Donescu, D. "Some Aspects Concerning the Isolation of Cellulose Micro-and Nano-Fibers", Vol.73, pp.133-152, (2011).
ارسال نظر