کاربردهای گرافن در صنعت نساجی

کاربردهای گرافن در صنعت نساجی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

گرافن
خواص مکانیکی
هدایت الکتریکی
نساجی
انتقال حرارت
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربردهای گرافن در صنعت نساجی

در سال‌های اخیر استفاده از گرافن به دلیل خصوصیات منحصربه‌فرد آن از جمله وزن سبک، خواص مکانیکی، هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی و ... در زمینه‌های مختلف افزایش یافته است. بدین ترتیب با تولید منسوجات رسانای الکتریکی، هادی حرارتی، ضد میکروب، ضد آب و ... به کمک ترکیبات گرافنی می‌توان تحولی بزرگ در بازار منسوجات هوشمند و الکترونیکی، منسوجات نظامی، پزشکی و بهداشتی ایجاد کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- سنتز نانوذرات بر پایه گرافن
3- خصوصیات گرافن
4- الیاف و پارچه‌های تکمیل‌شده با گرافن
 1-4- الیاف گرافن
 2-4- پارچه‌های تکمیل‌شده با گرافن
  1-2-4- پارچه‎‌های هدایت‌‌کننده حرارت
  2-2-4- پارچه‌های رسانای الکتریکی
  3-2-4- پارچه‌های ضدمیکروب
  4-2-4- پارچه‌های کندسوز
  5-2-4- پارچه‌های ضدگلوله
  6-2-4- پارچه‌های ضدآب
5- کاربردهای گرافن
 ​​​​​​​1-5- گرافن در منسوجات هوشمند و الکترونیکی
 2-5- گرافن در منسوجات نظامی
 3-5- گرافن در منسوجات پزشکی و بهداشتی
 4-5- گرافن در پوشاک ورزشی
6- بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - ERSOY. MS, DÖNMEZ. U, “GRAPHENE APPLIED TEXTILE MATERIALS FOR WEARABLE ETEXTILES”, 5th International Istanbul Textile Congress 2015, Istanbul, Turkey,(2015).
۲ - Bastani. S, Kaviani. M, “Graphene-based UV-curable nanocomposite coatings”, Carbon Nanotechnology, chapter 8, pp.186–209,(2016).
۳ - Jiménez Castro. M, “GRAPHENE: a revolution in textile & fashion design”, Global fashion,(2014).
۴ - Ke. Q, Wang. J; “Graphene-based materials for supercapacitor electrodes e A review”, J Materiomics, Vol.2, p.p. 37–54, (2016).
۵ - گروه ترویج صنعتی نانو نساجی، " کاربرد منسوجات در حوزه انرژی با رویکرد فناوری نانو"، مجموعه گزارش‌های صنعتی فناوری نانو، شماره 58، (1394).
۶ - Aboutalebi. H, Jalili. R, “High-Performance Multifunctional Graphene Yarns: Toward Wearable All-Carbon Energy Storage Textiles”, ACSNANO, Vol.8, pp.2456- 2466,(2014).
۷ - Gunasekera. U, Perera. N, “Modification of Thermal Conductivity of Cotton Fabric Using Graphene”, IEEE, pp.55-59,(2015).
۸ - Szunerits. S, Boukherroub. R, “Antibacterial activity of graphene-based materials”, J. Mater. Chem. B, Vol.4, pp.6892-6912,(2016).
۹ - Arao. Y, “Flame Retardancy of Polymer Nanocomposite”, Springer, chapter 2, pp. 15–44,(2015).
۱۰ - https://www.extremetech.com/extreme/195089-graphene-body-armor-twice-the-stopping-power-of-kevlar-at-a-fraction-of-the-weight
۱۱ - https://www.youtube.com/watch?v=Sevm_DHu05o
۱۲ - Tong. Y, Bohm. S, “ Graphene based materialstheir composites as coatings”, Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology, Vol.1, pp.1-16,(2013).
۱۳ - Jebamalar Leavline. E, Asir. D, “A Compendium of Nano Materialstheir Applications in Smart Nano Textiles”, Research Journal of NanoscienceNanotechnology, Vol.5, pp.44-59,(2015).
۱۴ - http://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/materials/graphenecoated-fabric-makes-for-a-wearable-gas-sensor
۱۵ - Huang. W, Wu. Y, “Tuning Rheological Performance of Silica Concentrated Shear Thickening Fluid by Using Graphene Oxide”, Advances in Condensed Matter Physics, Vol.2015, pp.1-5,(2015).
۱۶ - Md Syduzzaman, Sarif Ullah Patwary, “Smart TextilesNano-Technology: A General Overview”, Textile Science & Engineering, Vol.5, (2015)
۱۷ - Du. D, Li. P, “Graphene coated nonwoven fabrics as wearable sensors”, J. Mater. Chem. C, Vol.4, pp.3224-3230,(2016).
۱۸ - http://spie.org/newsroom/6498-graphene-based-wearable-electronic-patch-for-diabetes-control
۱۹ - http://nanotexnet.ir/959/2016/05/14/
ارسال نظر