میکروسکوپی تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی - (بخش دوم)

میکروسکوپی تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی - (بخش دوم)
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

میکروسکوپ تداخل کوانتومی ابررسانا
پیوند جوزفسون
میدان و شار مغناطیسی
تفکیک‌پذیری فضایی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹۰۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

میکروسکوپی تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی - (بخش دوم)

میکروسکوپ تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی برای اندازه‌گیری شار ذرات و همچنین بررسی ابررسانایی و خواص فرومغناطیس مورد استفاده قرار گرفته است. میکروسکوپ ابررسانای روبشی ابزاری برای تهیه تصویر از میدان‌های مغناطیسی سطحی است.
تقریباً هر سیگنال الکتریکی یا مغناطیسی با فرکانس پایین که قادر به تبدیل سیگنال شار مغناطیسی باشد، با این میکروسکوپ قابل شناسایی است. کاربردهای میکروسکوپ تداخل کوانتومی ابررسانای روبشی عبارتند از مطالعه خواص مغناطیسی و الکترونیکی مواد، جستجوی منابع انرژی حرارتی در خاک، مطالعات پالئومغناطیسی، تحقیقات بیومغناطیس، اندازه‌گیری دما و در نهایت، شناسایی و تعیین ساختارهای مغناطیسی سطح زمین و دریا.

 

لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - [1]. Black, R.C., A. Mathai.,F. C. Wellstood., E. Dantsker., A. H. Miklich., D. T. Nemeth., J. J. Kingston., J. Clarke (1993). "Magnetic microscopy using a liquid nitrogen cooled YBa2Cu3O7 superconducting quantum interference device". Appl. Phys. Lett. 62 (17): 2128–2130
۲ - [2]. Shibata, Y., Nomura, S., Kashiwaya., H., Kashiwaya, S., Ishiguro, R., & Takayanagi, H. (2015). "Imaging of current density distributions with a Nb weak-link scanning nano- SQUID microscope". Scientific Reports, 5, 15097
۳ - [3]. P. Reith1, X. Renshaw Wang, H. Hilgenkamp (2011). "Analysing Magnetism Using Scanning SQUID Microscopy". 639798 Singapore
۴ - [4]. Reith, P.; Renshaw Wang, X.; Hilgenkamp (2017). "Analysing magnetism using scanning SQUID microscopy". The Review of scientific instruments, 88 (12), 123706
۵ - [5]. John R. Kirtley., John P. Wikswo, Jr., (1999). "SCANNING SQUID MICROSCOPY". Annual Review of Materials Science, 29 (1): 117-148
۶ - [6]. J. R. Kirtley., M. B. Ketchen., K. G. Stawiasz., J. Z. Sun., W. J. Gallagher., S. H. Blanton.,S. J. Wind (1995). "High-resolution scanning SQUID microscope". Appl. Phys. Lett., 27 February, 66 (9): 1138-1140
۷ - [7] Hirokuni Oda., Jun Kawai., Masakazu Miyamoto., Isoji Miyagi., Masahiko Sato., Atsushi Noguchi., Yuhji Yamamoto., Jun‑ichi Fujihira., Nobuyoshi Natsuhara., Yoshiyasu Aramaki., Takashige Masuda Chuang Xuan (2016). "Scanning SQUID microscope system for geological samples: system integrationinitial evaluation". Oda et al. Earth, PlanetsSpace 68:179.
۸ - [8] B.D. Josephson (1962). "Possible new effects in superconductive tunneling" Phys. Let. Bib code: 1962PhL.1.251J. doi:10.1016/0031-9163(62)91369-0 1 (7): 251–253.
ارسال نظر