نانوحسگرهای شیمیایی آلی

نانوحسگرهای شیمیایی آلی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر
حسگر شیمیایی
حسگر مولکولی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوحسگرهای شیمیایی آلی

با پیشرفت علم در دنیا و پیدایش تجهیزات الکترونیکی و تحولات عظیمی که در چند دهه ی اخیر به وقوع پیوست، نیاز به ساخت حسگرهای دقیق تر، کوچکتر و با قابلیت‌های بیشتر احساس شد. امروزه از حسگرهایی با حساسیت بالا استفاده می‌شود به طوریکه در برابر مقادیر ناچیزی از گاز، گرما و یا تشعشع حساس اند. بالا بردن درجه ی حساسیت، بهره و دقت این حسگرها به کشف مواد و ابزارهای جدید نیاز دارد. نانو حسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانومتری هستند که به خاطرکوچکی و نانومتری بودن ابعادشان از دقت و واکنش پذیری بسیار بالایی برخوردارند به طوری که حتی نسبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکس‌العمل نشان می دهند. نانوحسگرها به طور ذاتی کوچک‌تر و حساس‌تر از سایر حسگرها می‌باشند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- حسگرهای شیمیایی
 1-2 برخی روشهای شناسایی در کموسنسورها
 1-1-2 اصول حسگرهای شیمیایی بر پایه فلورسانس
 2-2 حسگرهای آنیونی
 1-2-2 حسگر آنیونی برای شناسایی یون فلورید از طریق فلورسانس
 2-2-2 حسگر برای شناسایی آنیون فسفات از طریق رنگ سنجی
 3-2 -حسگرهای کاتیونی
 1-3-2- حسگر برای شناسایی کاتیون مس از طریق رنگ سنجی
 2-3-2- حسگر برای شناسایی کاتیون جیوه از طریق فلورسانس

 4-2 -حسگرهای شیمیایی برگشت ناپذیر کمودوزیمتر (Chemodosimetr)
 1-4-2 کمودوزیمتر برپایه نانوذرات طلا برای شناسایی آنیون نیترات از طریق رنگ سنجی
 2-4-2 کمودوزیمتر برپایه نانوسیلیکا برای شناسایی کاتیون مس از طریق فلورسانس و رنگ سنجی
3-حسگرهای مولکولی
 1-3 حسگر برای شناسایی گلوکز
 2-3 حسگر مولکولی بر پایه نانوذره، استفاده شده برای شناسایی تری نیتروتولوﺋن

 3-3 کاربرد زیست‌شناسی و زیست محیطی از حسگرها بر پایه نانو ذرات مغناطیستی
4 نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Martınez-Manes, R., Sancenon, Felix., “FluorogenicChromogenic ChemosensorsReagents for Anions”. Chemical Reviews, 2003, Vol. 103, No. 11.
۲ - Jong Seung Kim, J. S., Quang, D. T. “Calixarene-Derived Fluorescent Probes” Chemical Reviews, 2007, Vol. 107, No. 9
۳ - Han, W. S., Lee, H.Y., Jung, S. H., Lee, S. J., " Silica-based chromogenicfluorogenic hybrid chemosensor materials" Chemical Society Reviews. Vol. 38, pp. 1904–1915 (2009).
۴ - TD, J; KRAS, S, Iguchi, R; Shinkai ,S. “Novel Saccharide-Photoinduced Electron Transfer Sensors Based on the Interaction of Boronic AcidAmine” J Am Chem Soc .1995, 117, 8982–8987.
۵ - Motsenbocker, M; Ichimori, Y; Kondo, K.” Synthesisproperties of fluorescent conjugated oligomers for chemosensing application”. Anal Chem. 1993. 65, 397–402.
۶ - Jung, J, H., Lee, J. H., Shinkai, S " Functionalized magnetic nanoparticles as chemosensorsadsorbents for toxic metal ions in environmentalbiological fields" " Chemical Society Reviews. Vol. 40, pp. 4464–4473 (2011).
ارسال نظر