نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم 2

نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

یون‌های الکترولیت
ساختار دوتایی و سه‌تایی دیواره
کاهش کاتدی
پارامترهای هندسی
قطر حفره
فاصله‌ی بین حفره‌ای
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
مقالات مرتبط

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۱۷۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۲۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۶
 
 

نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم 2

در مقاله‌ی نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم (1)، ساختار کلی آلومینای آندی متخلخل و هم چنین مکانیزم رشد این لایه در حضور میدان الکتریکی و نفوذ گونه‌های الکترولیت به درون لایه‌ی اکسید، شرح داده شد. در این مقاله به توضیح مکانیزم رشد لایه‌ی اکسید متخلخل در حالت پایا و ساختار دیواره‌ی سلول‌های شش وجهی و هم چنین بررسی عوامل مؤثر بر پارامتر‌های هندسی ساختار آلومینای متخلخل نظیر قطر حفره‌ها، فاصله‌ی بین حفره‌ای، ضخامت دیواره و ضخامت لایه‌ی سدی پرداخته‌ می شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- رشد حالت پایای لایه‌ی اکسید متخلخل در فرآیند آندایز خود نظم یافته
3 - ساختار دیواره سلول
4- پارامترهای هندسی مشخصه‌ی نانوحفره‌های آلومینای آندی
 1-4- قطر حفره
 2-4- فاصله‌ی بین حفره‌ها
 3-4- ضخامت دیواره
5- نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - J. Siejka, C. Ortega, “An O18 Study of Field‐Assisted Pore Formation in Compact Anodic Oxide Films on Aluminum”, J. Electrochem. Soc., Vol. 124, pp. 883–891 (1977).
۲ - J. P. O'Sullivan, G.C. Wood, “The MorphologyMechanism of Formation of Porous Anodic Films on Aluminium”, Proceedings of The Royal Society A, Vol.317, pp. 511–543 (1970).
۳ - A. C. Crossland, H. Habazaki, K. Shimizu, P. Skeldon, G. E. Thompson, G. C. Wood, X. Zhou, C. J. E. Smith, “Residual Flaws Due to Formation of Oxygen Bubbles in Anodic Alumina”, Corrosion Science, Vol. 41, pp. 1945–1954 (1999).
۴ - E. Zhuravlyova, L. Iglesias-Rubianes, A. Pakes, P. Skeldon, , G. E. Thompson, X. Zhou, T. Quance, M. J. Graham, H. Habazaki, K. Shimizu, “Oxygen Evolution within Barrier Oxide Films”, Corrosion Science,Vol. 44, pp. 2153–2159 (2002).
۵ - X. F. Zhu, D. D. Li, Y. Song, Y. H. Xiao, “The Study on Oxygen Bubbles of Anodic Alumina Based on High Purity Aluminum”, Mater. Lett., Vol. 59, pp. 3160–3163 (2005).
۶ - K.Shimizu, H. Habazaki, P. Skeldon, “Role of Metal Ion Impurities in Generation of Oxygen Gas within Anodic Alumina” , Electrochimica Acta, Vol. 47, pp. 1225–1228 (2002).
۷ - O. Jessensky, F. Müller, U. Gösele, “Self-organized Formation of Hexagonal Pore Structures in Anodic Alumina”, J. Electrochem. Soc., Vol.145, 3735–3740, (1998).
۸ - G. E. Thompson, “Porous anodic alumina: Fabrication, CharacterizationApplications”, Thin Solid Films, Vol. 297, pp. 192–201 (1997).
۹ - A. Eftekhari, “Nanostructured Materials in Electrochemistry”, 1st Edition, USA: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2008).
۱۰ - G. E. Thompson, G. C. Wood, “Treatise on Materials ScienceTechnology”, Academic Press New York, Vol. 23 (1983).
۱۱ - G. E. Thompson, R. C. Furneaux, G. C. Wood, J. A. Richardson, J. S. Goode, “Porous Anodic Film Formation on Aluminium”, Nature, Vol. 272, pp. 433–435 (1978).
۱۲ - S. Ono, N. Masuko, “The High Resolution Observation of Porous Anodic Films Formed on Aluminum in Phosphoric Acid Solution”, Corrosion Science, Vol. 33, pp. 841–850 (1992).
۱۳ - J. W. Diggle, T. C. Downie, C. W. Goulding, “Anodic Oxide Films on Aluminum”, Chem. Rev., Vol. 69, pp. 365–405 (1969).
۱۴ - G. Patermarakis, P. Kerassovitou, “Study on the Mechanism of Oxide HydrationOxide Pore Closure During Hydrothermal Treatment of Porous Anodic Al2O3 Films”, Electrochimica Acta, Vol. 37, pp. 125–131 (1992).
۱۵ - S. Ono, H. Ichinose, N. Masuko, “Defects in Porous Anodic Films Formed on High Purity Aluminum”, J. Electrochem. Soc., Vol. 138, pp. 3705–3710 (1991).
۱۶ - S. Ono, H. Ichinose, N. Masuko, “Lattice Images of Crystalline Anodic Alumina Formed on a Ridged Aluminum Substrate”, J. Electrochem. Soc., Vol. 139, pp. 80–81 (1992).
۱۷ - F. Keller, M.S. Hunter, D. L. Robinson, “Structural Features of Oxide Coatings on Aluminum”, J. Electrochem. Soc., Vol. 100, pp. 411–419 (1953).
۱۸ - F. Li, L. Zhang, R. M. Metzger, “On the Growth of Highly Ordered Pores in Anodized Aluminum Oxide”,Chem. Mater., Vol. 10, pp. 2470–2480 (1998).
۱۹ - K. Nielsch, J. Choi, K. Schwirn, R. B. Wehrspohn, U. Gösele, “Self-Ordering Regimes of Porous Alumina: The 10% Porosity Rule”, Nano Lett., Vol. 2, pp. 677–680 (2002).
۲۰ - S-K. Hwang, S-H. Jeong, H-Y. Hwang, O-J. Lee, K-H. Lee, “Fabrication of Highly Ordered Pore Array in Anodic Aluminum Oxide”, Korean J. Chem. Eng., Vol. 19, pp. 467–473 (2002).
۲۱ - G. D. Sulka, K. G. Parkola, “Temperature Influence on Well-Ordered Nanopore Structures Grown by Anodization of Aluminium in Sulphuric Acid”, Electrochimica Acta, Vol. 52, pp. 1880–1888 (2007).
ارسال نظر