نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر-کیتوزان سیستمی دارورسان

نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر-کیتوزان سیستمی دارورسان
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

کیتوسان
دارو
انتقال هدفمند
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر-کیتوزان سیستمی دارورسان

کیتوزان بدلیل ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی بی نظیراش، انگیزه های بسیاری را برای توسعه سالم و موثر سیستم دارورسانی برانگیخته است. گروههای هیدروکسیل وآمین نوع اول واقع شده بر بدنه کیتوزان، اجازه اصلاح شیمیایی برای کنترل خواص فیزیکی را می دهد. وقتی که جزء آبگریز با مولکول کیتوزان مزدوج شود، ترکیب دوگانه دوست ایجادشده ممکن است نانوذرات خودتجمع تشکیل دهد که قادر به کپسوله کردن دارو وتحویل آن به ناحیه هدف، است. اتصال شیمیایی دارو به کیتوزان از طریق گروههای عاملی می تواند پیش داروهای سودمندی تولید کند. براساس آنچه که در ادامه خواهیم خواند از این پلیمر طبیعی درتحویل داروهای مختلف استفاده می شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2-روشهای ساخت نانوذرات کیتوزان
3-  اصلاح سطح در کیتوزان
 1-3- نانوذرات PEG دارشده کیتوزان
4- دارورسانی با کیتوزان
 1-4- کپسولاسیون داروهای ضدهورمونی(گلسیریزین)، در نانوذرات کیتوزان
 2-4- کپسولاسیون انسولین در نانوذرات کیتوزان

 3-4- کپسولاسیون داروهای چشمی (سیکلواسپورینA ) بر نانوذرات کیتوزان
5- جذب داروهای حمل شده با کیتوزان به سلولهای سرطانی
6- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Park, J, H., Saravanakumar, G., Kim, K,. Kwon, I, C., “Targeted delivery of low molecular drugs using chitosanits derivatives”., Advanced Drug Delivery Reviews,Vol, 62, pp,28–41., 2010.
۲ - Kumari. A, Yadav,S. K., Yadav, S. C., “Biodegradable polymeric nanoparticles based drug delivery systems”., ColloidsSurfaces B: Biointerfaces,Vol, 75.,pp, 1–18., 2010.
ارسال نظر