نانوساختارهای یک بعدی-سنتز شناسایی و کاربردها

نانوساختارهای یک بعدی-سنتز  شناسایی و کاربردها
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۹۰۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۸
 
 

نانوساختارهای یک بعدی-سنتز شناسایی و کاربردها

این مقاله مروری بر فعالیت‌های رایج در نانوساختارهای یک‌بعدی (سیم، میل، تسمه، لوله) است. ما توجه عمده خود را بر نانوساختارهای یک بعدی (1D) که با روش شیمیایی سنتز شده‌اند معطوف کرده، پس از آن این رویکرد را در چهار بخش زیر بیان می‌کنیم: 1) رشد ناهمسانگرد (anisotropic growth)، که به وسیله ساختار بلوری ماده ایجاد می‌شود، 2) رشد ناهمسانگرد محدودشده و هدایت‌شده با قالب‌های مختلف، 3) رشد ناهمسانگرد، که از طریق استفاده از مواد پوشاننده (capping agent) کنترل می‌شود، 4) رویکردهای جدید، که هنوز کاملا توضیح داده نشده است، ولی توانمندی بالایی در تولید نانوساختارهای 1D دارد و در انتهای این مقاله، بر خواص منحصربه فرد، از قبیل حرارتی، مکانیکی، الکترونیک، اپتوالکترونیک، نوری، نشر میدان که شامل نانوساختارهای مختلف 1D می شود تاکید شده است. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. راهبردهای به دست آوردن رشد 1D
 1.2. ساختاربلوری ذاتی ناهمسانگرد برای ایجاد رشد 1D
 2.2. محدود کردن با قطره مایع در فرآیند بخار مایع- جامد (VLS، Vapor- Liquid-Solid)
 3.2. هدایت کردن با استفاده از قالب 
 4.2. کنترل سینیتیکی با واکنش‌گر پوشاننده
 5.2. خود تجمعی نانوساختارهای صفر بعدی 
 6.2. کاهش اندازه میکروساختارهای 1D
3. خواص و کاربرد نانوساختارهای یک بعدی
4. نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - N. Wang, Y. Cai, R. Q. Zhang, Growth of nanowires, Materials ScienceEngineering R 60 1-51, (2008)
۲ - J. L. MCornelison, R. van Heerbeck & et al, Adv. Mater, 14, 489, (2002)
۳ - Satyanarayana. Kuchibhatla, A. S. Karakoti, Debasis Bera, S. Seal, One dimensional nanostructured materials, Progress in Materials Science 52, 699-913, (2007)
۴ - . L. Manna, E. C. Scheer, A. P. Alivisator, J. A. Chem. Soc, 122, 12700,(2000)
۵ - By Younan Via, Peidong Yang, et al., one-dimonsoinal nanostructure, characterizationapplication, Advanced Material, 15, 353, (2003)
۶ - H. S. Nalwa, Hand book of NanostructureNanotechnology, Academic press, New York (2000)
۷ - a) Z. L. Wang,adv. Mater. 12,1295,2000, b) A special issue in MRS Bull, ,24, pp 20-49, (1999)
۸ - A special issue on carbon nanotube, Acc. Chem. Res. 36, 997, (2002)
۹ - a) K. W. bagnal, The Chemistry of Selenium &TelluriumPolonium, Elsevier, New York, (1966) , b) A. Kudriavtsev, The ChemistryTechnology of SeleniumTellurium, Collets London, pp 1-8, (1974)
۱۰ - Zhong Lin Wang, Puxian Gau, self assemble nanowire¬nanoribbon junction arrays of ZnO, J. PHYS. CHEM B, 106,12653 (2003)
ارسال نظر