افزایش امنیت غذایی با استفاده از فناوری نانو

افزایش امنیت غذایی با استفاده از فناوری نانو
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

میلاد فتحی
( نویسنده )

محبت محبی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

صنایع غذایی
بسته بندی
فناوری نانو
حسگر
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

افزایش امنیت غذایی با استفاده از فناوری نانو


بدلیل شیوع گستردة بیماری‌های غذایی، نیاز به استفاده از روش‌های حساس و سریع به منظور تشخیص عوامل بیماری‌زا ضروری است. فناوری نانو به عنوان یک دانش نوین امکان مطالعه و دستکاری مواد در مقیاس اتمی و مولکولی را فراهم آورده است. در سال‌های اخیر فناوری نانو به طور فزاینده‌ای در صنایع غذایی به ویژه به منظور افزایش امنیت غذایی استفاده شده است. به عنوان مثال توسعة نانوحسگرهای زیستی برای تشخیص عوامل بیماری‌زا و آلودگی‌های غذایی و یا ساخت بسته بندی‌های غذایی دارای ویژگی‌های مکانیکی، حرارتی، ضد میکروبی و نفوذپذیری مطلوب برای حفظ کیفیت مادة غذایی در برابر اثرات عوامل میکروبی و مکانیکی نامطلوب خارجی از کاربردهای این دانش در زمینة امنیت غذا هستند. در این مقاله مروری بر کاربرد دانش نانو به منظور افزایش امنیت غذایی برای ساخت بسته بندی‌های هوشمند و نیز گسترش نانوحسگرها شده است.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1. مقدمه
2. کاربرد فناوری نانو در امنیت غذا
1.2. بسته‌بندی مواد غذایی
2.2. تشخیص عوامل بیماری‌زای غذایی و ترکیبات سمی

3.2. تشخیص آلودگی‌های شیمیایی در مواد غذایی
نتیجه گیری

لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - J Weiss, P Takhistov, D.J Mcclements, Journal of Food Science, Vol. 71, No. 9, (2006) 107-116.
۲ - S.K Sahoo, S Parveen, J.J Panda, BiologyMedicine, Vol. 3, No. 1, (2007) 20-31.
۳ - R Angelucci, F Corticelli, M Cuffiani, G.M Dallavalle, L Malferraxi, A Montanari, C Montanari, F Odorici, R Rizzoli, C Summonte, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, Vol. 125, No. 1, (2003) 164-168.
۴ - - M Manoharan, Technology in Society, Vol. 30, (2008). 401-404.
۵ - T Joseph, M Morrison, Nanotechnology in agriculturefood, Institute of nanotechnology, (2006).
۶ - H.C Warad, J Dutta, Nanotechnology for agriculturefood systems–A review,Asian Institute of nanotechnology, (2006).
۷ - B Farhang, Food ScienceTechnology, Academic Press is an imprint of Elsevier, (2009).
۸ - L De Jong, International Food Ingredients, Vol. 5, No. 1, (2005) 107– 108.
۹ - URL: http://www.foodproductiondaily.com/news
۱۰ - P.T.S Kumar, S Abhilash, K Manzoor, S.V Nair, H Tamura, R Jayakumar, Carbohydrate Polymers, In Press, doi: 10.1016/j.carbpol.2009.12.024, (2009).
۱۱ - M Yamanaka, K Hara, J Kudo, AppliedEnvironmental Microbiology, Vol. 71, No. 11, (2005) 7589–7593.
۱۲ - J.M Lagaron, Food EngineeringIngredients, Vol. 31, No. 2, (2006) 50–51.
۱۳ - S Ray, S.Y Quek, A Easteal, X.D Chen, International Journal of Food Engineering, Vol. 2, No. 4, (2006) 22– 25.
۱۴ - A.L Brody, Food Technology, Vol. 60, No. 3, (2006) 92–94.
۱۵ - M Avella, J.B De Vlieger, M.A Emanuela Errico, S.B Fischer, C.P Vacca, M.C Grazia Volpe, Food Chemistry, Vol. 93. No. 3, (2005) 467–474.
۱۶ - G Asadi, M Mousavi, Application of nanotechnology in food packaging, Proceedings of 13th IUFoST World Congress. Nantes, France, (2006).
۱۷ - J.H Johnston, J.E Grindrod, M Dodds, K Schimitschek, Current Applied Physics, Vol. 8, No. 3, (2008) 508–511.
۱۸ - S Torres-Giner, M. J Ocio, J. M Lagaron, Engineering Life Science, Vol. 8, No. 3, (2008) 303–314.
۱۹ - S Farris, K.M Schaich, L Liu, L Piergiovanni, K.L Yam, Trends in Food ScienceTechnology, Vol. 20, No. 8, (2009) 316-332.
۲۰ - R Sothornvit, J.W Rhim, S.I Hong, Journal of Food Engineering, Vol. 91, No. 3, (2009) 468–473.
۲۱ - ولیپور مطلق, ن, بررسی تاثیر بسته‌بندی‌های نانو کامپوزیت بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته‌های معمولی, پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه فردوسی مشهد .1387
۲۲ - A Fernández, E Soriano, G LópezCarballo, P Picouet, E Lloret, R Gavara, R Hernández-Muñoz, Food Research International, Vol. 42, No. 8, (2009) 105-1112.
۲۳ - A.K Bhunia, A Lathrop, McGraw-Hill Yearbook of ScienceTechnology, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, (2003).
۲۴ - - L Sage, Analytical Chemistry, Vol. 79, No. 1, (2007) 7–8.
۲۵ - E Russell, International Food Ingredients, Vol. 5, (2005) 103–105.
۲۶ - A Gültekin, A Ersöz, D Hür, N.Y Sarıözlü, A Denizli, R Say, Applied Surface Science, Vol. 256, No. 1, (2009) 142-148.
۲۷ - G Zhao, F Xing, S Deng, Electrochemistry Communications, Vol. 9, No. 6, (2007) 1263-1268.
۲۸ - A Salimi, H Mamkhezri, R Hallaj, S Soltanian, SensorsActuators B: Chemical, Vol. 129, No. 1, (2009) 246-254.
۲۹ - S Ko, S Gunasekaran, J Yu, Food Control, Vol. 21, No. 2, (2010) 155- 161.
ارسال نظر